Chrzanów - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY


Burmistrz  Miasta  Chrzanowa
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
inspektora

w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chrzanowie

 

1. Wymagania niezbędne:
a)  wykształcenie wyższe, administracyjne lub prawnicze
b) co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata w administracji samorządowej
c)  znajomość ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy,
d)  znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
e) znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego,
f) znajomość ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych,
g)  znajomość obsługi komputera w podstawowym zakresie (Word).

 

2. Wymagania dodatkowe:
a) komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
b)  odpowiedzialność, systematyczność, dokładność w działaniu, 
c)   wysoka kultura osobista.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie spraw osobowych pracowników,
b) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem okresowych przeglądów kadrowych i ocen pracowników,
c) opracowywanie projektów planu funduszu płac pracowników,
d) współpraca ze służbami finansowo - księgowymi w sprawach płacowych pracowników,
e) prowadzenie spraw dotyczących szkoleń pracowników,
f) prowadzenie spraw związanych z realizacją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

4. Wymagane dokumenty:
a)   życiorys (CV),
b)   list motywacyjny,
c)   dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/,
d)   oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
e)   dokumenty potwierdzające 5 letni staż pracy, w tym 3 letni staż pracy  administracji samorządowej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie -  Dziennik Podawczy lub przesłać  pocztą z podaniem adresu zwrotnego  na adres: Urząd Miejski w Chrzanowie, Al. Henryka 20, 32-500 Chrzanów z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chrzanowie” w terminie do dnia 12 września 2007r.


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.wrotamalopolski.pl/BIP/Chrzanow oraz na tablicy informacyjnej przy al. Henryka 20

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

 

Burmistrz
(-) Ryszard Kosowski

2007-09-13

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
1. Dorota Pałka, Młoszowa,
2. Katarzyna Tomaszkiewicz, Chrzanów.

Chrzanów, dnia 8 października 2007r.

 

Urząd Miejski
w Chrzanowie
 
           Burmistrz Miasta Chrzanowa informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie, została wybrana Pani Katarzyna Tomaszkiewicz - Chrzanów.
Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzeniu dwuetapowej procedury naboru, wskazała wyżej wymienioną do objęcia przedmiotowego stanowiska jako kandydatkę, która  spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu i wykazała się dużą znajomością  zagadnień z zakresu prawa samorządowego, przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz kodeksu pracy przez w/w.
Wygląd domyślny  Zwiększ wielkość czcionki  Wysoki kontrast Strona główna Kontakt RSS BIP
  Burmistrz
  Rada Miejska
  Rady Sołeckie
  Rady Osiedlowe
  Statut Gminy

  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Dane teleadresowe
  Wydziały i kompetencje
  Struktura urzędu
  Regulamin organizacyjny
  Statut Urzędu
  Ogłoszenia, komunikaty
  Obwieszczenia
  Opłata skarbowa
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Konkurs na stanowisko dyrektora
  Obywatelska Karta Antykorupcyjna
  Konsultacje społeczne
  E - Małopolska elektroniczna administracja

  Położenie
  Geologia
  Historia
  Herb miasta
  Hejnał miasta
  Patron miasta
  Zabytki
  Kultura
  Oświata
  Sport i rekreacja
  Turystyka
  Miasto w liczbach
  Nagrody dla gminy
  Miasta partnerskie
  Nasze wydawnictwa
  Raport - Gmina Chrzanów w latach 2006-2010

  Regulamin utrzymania czystości w gminie
  Nie pal śmieci
  Segreguj odpady
  Odbiór odpadów i opróżnianie nieczystości ciekłych
  Regulamin PSZOK
  Azbest w Twoim otoczeniu
  Informacja o środowisku
  Koncepcja gospodarki odpadami
  Komunikaty
  Ankieta dot. sposobu ogrzewania
  Wybory do Izb Rolniczych
  Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Chrzanów

  Dzierżawy, najem, użytkowanie
  Zbycie nieruchomości
  Oferty inwestycyjne
  Wolne lokale użytkowe

  Plany zagospodarowania

  Ogłoszenia przetargowe

  Podatki 2015
  Podatki 2014
  Podatki 2013
  Podatki 2012
  Podatki 2011
  Archiwum

  Budżet 2015
  Budżet 2014
  Budżet 2013
  Budżet 2012
  Budżet 2011
  Archiwum

  Informacje o obligacjach

  Rejestr wniosków o dofinansowanie

  Strategia 2004-2015
  Plany Odnowy Miejscowości

  Program Rewitalizacji
  Informacje dla mieszkańców
  Etapy rewitalizacji
  Konsultacje społeczne
  Gminna Ewidencja Zabytków

  Zakończone
  Projekt "Nowe Miasto - Chrzanów"
  Chrzanowsko - Libiąska Strefa Przemysłowo Usługowa

  Mienie Komunalne 2014 r.
  Mienie komunalne 2013r.
  Mienie komunalne 2012 r.
  Mienie komunalne 2011 r.
  Archiwum

  Referendum Gminne 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wybory prezydenckie 2015
  Wybory samorządowe 2014
  Wybory europarlament 2014
  Archiwum

  Dziennik Ustaw
  Monitor PolskiCMS by LIOOSYS