Chrzanów - Kopalnia Trzebionka

Kopalnia Trzebionka


Obiekty: 

 

podziemna kopalnia rud cynku i ołowiu, powierzchniowe obiekty i urządzenia kopalni, staw osadowy odpadów flotacyjnych.

 


 

 

 

 

Wprowadzenie


Kopalnia Trzebionka należąca do ZG Trzebionka S.A. (ZGT) została uruchomiona w roku 1962. Obecnie znajduje się w trakcie likwidacji. Jest to zarazem zakończenie kilkusetletniej eksploatacji w chrzanowskim okręgu górnictwa rudnego, gdyż wyczerpane zostały ostatecznie tutejsze zasoby rudy.
W okresie maksymalnej produkcji, w latach 90. i na początku XXI wieku, była to jedna z największych podziemnych kopalni rud cynku i ołowiu na świecie. Wielkość jej wydobycia przekraczała wtedy 2,3 mln t/rok.
Przedmiotem eksploatacji jest tu niewystępująca na większą skalę w innych złożach chrzanowskich ruda siarczkowa cynku i ołowiu, zawierająca jako główne minerały rudne sfaleryt (siarczek cynku) i galeną (siarczek ołowiu). Wytwarzane są z niej koncentraty cynku i ołowiu. W procesie wzbogacania odzyskuje się też pokaźne ilości kamienia dolomitowego, co stawia Trzebionkę w rzędzie największych producentów kruszyw w okolicy.
Kopalnia wykorzystuje najnowszą technikę i technologię górniczą. Eksploatację prowadzi się na głębokości ok. 200 m, wybierając złoże systemami filarowo - komorowymi. Całość procesu wydobywczego prowadzona jest z użyciem samojezdnych maszyn oponowych, a wszystkie wyeksploatowane przestrzenie wypełnia się podsadzką hydrauliczną. Dzięki temu odkształcenia powierzchni terenu nad wyrobiskami są niewielkie (nie przekraczają 30 cm). Grubość eksploatowanego złoża mieści się w przedziale od 3,5 do 40 m.
Podobnie, jak w przypadku innych kopalni rud, także tu zmagano się w okresie budowy z zagrożeniem wodnym. W latach 70., po osiągnięciu ostatecznej głębokości, dopływ do wyrobisk można uznać za ustabilizowany na poz. 30 - 40 m3/min. Drenaż kopalni obejmuje wyłącznie warstwy triasu. Z tego powodu, choć jego zasięg jest rozległy, stosunki wodne w innych piętrach wodonośnych i na powierzchni pozostają nienaruszone. Po zakończeniu eksploatacji kopalnia zostanie zatopiona.
Centrum administracyjno - przemysłowe ZGT znajduje się w gminie Trzebinia, natomiast struktura podziemna kopalni obejmuje obszar w dwóch gminach, Trzebini i Chrzanowie (większa jego część znajduje się w gminie Chrzanów, pod Luszowicami i Balinem).
Sposób, w jaki prowadzona jest eksploatacja sprawia, że w granicach gminy Chrzanów nie występują na powierzchni oznaki działalności górniczej. Funkcjonują tu dwa niewielkie obiekty powierzchniowe kopalni: szyb wentylacyjny Aleksander przy węźle balińskim autostrady A4 oraz szyb wentylacyjnego Balin wraz z położoną obok instalacją podsadzkową. Będą one funkcjonowały tak długo, jak długo czynna będzie kopalnia.
Oddzielną kwestią jest natomiast i pozostanie na zawsze składowisko odpadów flotacyjnych. Zajmuje ono około 68 ha i jest dzisiaj najwyższym wzniesieniem w okolicach centrum Chrzanowa, stanowiąc charakterystyczny element krajobrazu. Docelowo wierzchowina składowiska może osiągnąć rzędną +325 m (dla porównania, najwyższy punkt w obrębie zwartej zabudowy na Osiedlu Północ osiąga rzędną około +305 m).
Zgromadzono tu materiał pozostający po produkcji koncentratów cynku i ołowiu w procesie flotacji. Jest to mielony dolomit z domieszką węglanów i siarczków cynku i ołowiu, który transportuje się w formie zawiesiny wodnej z zakładu wzbogacania rudy. Grubsza frakcja odpadów służy do budowy obwałowań, pozostała część trafia do wnętrza stawu, gdzie następuje sedymentacja części stałych. Oczyszczona z zawiesiny woda nadosadowa albo zawracana jest do zakładu wzbogacania, albo też, w sezonach suchych, używa się jej do zraszania obwałowań w celu podtrzymania wegetacji. Taki sposób składowania sprawia, że na wierzchowinie osadnika utrzymywany jest akwen. Po zakończeniu eksploatacji akwen zostanie osuszony, a składowisko będzie zabezpieczone przed destrukcją (działania w tym kierunku polegające na wprowadzeniu na stoki składowiska roślinności trwają od kilkunastu lat).

 

Proponowana trasa


Jak wspomniano, na powierzchni terenu występuje niewiele oznak funkcjonowania kopalni, poza stawem osadowym. Staw natomiast jest i przez najbliższe dwa lata będzie czynnym obiektem przemysłowym. Z tego względu na razie pozostaje niedostępny i wszelkie plany wykorzystania możliwości z nim związanych należy odłożyć na czas po jego likwidacji i rekultywacji.
Wygląd domyślny  Zwiększ wielkość czcionki  Wysoki kontrast Strona główna Kontakt RSS BIP
  Burmistrz
  Rada Miejska
  Rady Sołeckie
  Rady Osiedlowe
  Statut Gminy

  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Dane teleadresowe
  Wydziały i kompetencje
  Struktura urzędu
  Regulamin organizacyjny
  Statut Urzędu
  Ogłoszenia, komunikaty
  Obwieszczenia
  Opłata skarbowa
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Konkurs na stanowisko dyrektora
  Obywatelska Karta Antykorupcyjna
  Konsultacje społeczne
  E - Małopolska elektroniczna administracja

  Położenie
  Geologia
  Historia
  Herb miasta
  Hejnał miasta
  Patron miasta
  Zabytki
  Kultura
  Oświata
  Sport i rekreacja
  Turystyka
  Miasto w liczbach
  Nagrody dla gminy
  Miasta partnerskie
  Nasze wydawnictwa
  Raport - Gmina Chrzanów w latach 2006-2010

  Regulamin utrzymania czystości w gminie
  Nie pal śmieci
  Segreguj odpady
  Odbiór odpadów i opróżnianie nieczystości ciekłych
  Regulamin PSZOK
  Azbest w Twoim otoczeniu
  Informacja o środowisku
  Koncepcja gospodarki odpadami
  Komunikaty
  Ankieta dot. sposobu ogrzewania
  Wybory do Izb Rolniczych
  Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Chrzanów

  Dzierżawy, najem, użytkowanie
  Zbycie nieruchomości
  Oferty inwestycyjne
  Wolne lokale użytkowe

  Plany zagospodarowania

  Ogłoszenia przetargowe

  Podatki 2015
  Podatki 2014
  Podatki 2013
  Podatki 2012
  Podatki 2011
  Archiwum

  Budżet 2015
  Budżet 2014
  Budżet 2013
  Budżet 2012
  Budżet 2011
  Archiwum

  Informacje o obligacjach

  Rejestr wniosków o dofinansowanie

  Strategia 2004-2015
  Plany Odnowy Miejscowości

  Program Rewitalizacji
  Informacje dla mieszkańców
  Etapy rewitalizacji
  Konsultacje społeczne
  Gminna Ewidencja Zabytków

  Zakończone
  Projekt "Nowe Miasto - Chrzanów"
  Chrzanowsko - Libiąska Strefa Przemysłowo Usługowa

  Mienie Komunalne 2014 r.
  Mienie komunalne 2013r.
  Mienie komunalne 2012 r.
  Mienie komunalne 2011 r.
  Archiwum

  Referendum Gminne 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wybory prezydenckie 2015
  Wybory samorządowe 2014
  Wybory europarlament 2014
  Archiwum

  Dziennik Ustaw
  Monitor PolskiCMS by LIOOSYS