Chrzanów - KAPITAŁ LUDZKI

KAPITAŁ LUDZKI


 

 

 

 

 

Projekt: „Wracam Na Rynek!”

 

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie w partnerstwie ze Społeczną Szkołą Zarządzania i Handlu od dnia 1 czerwca 2012 roku realizuje Projekt "Wracam Na Rynek!" finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII - Regionalne kadry gospodarki; Działania 8.1. - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie; Poddziałania 8.1.2. – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu jest poprawa zdolności adaptacyjnych do wymogów rynku pracy osób zwolnionych do 6 miesięcy (z przyczyn przedsiębiorstwa) oraz osób będących w trakcie zwolnienia, a także osób zagrożonych zwolnieniem z przedsiębiorstwa.

 

Okres realizacji projektu: 01.06.2012 - 30.04.2014

 

Liczba Uczestników: 40 osób

 

W projekcie mogą uczestniczyć osoby które mieszkają i/lub pracują na terenie powiatu chrzanowskiego, oświęcimskiego, wadowickiego w tym:

·         są zagrożone zwolnieniem

·         są przewidziane do zwolnienia

·         utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu

 

RAKRUTACJA:     03 sierpnia - 17 września 2012r.

1.      Projekt przewiduje wsparcie osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej, które mogą się starać o:

·         wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej do wysokości 40tys. zł,

·         wsparcie pomostowe w wysokości 800,00zł na okres od 6 do 12 miesięcy, które służy pokryciu zobowiązań na składki ZUS, podatki do US oraz opłaty administracyjne.

 

2.      Projekt przewiduje również wsparcie osób zainteresowanych zmianą miejsca pracy lub znalezieniem nowej pracy, które mogą się starać o:

·         wsparcie szkoleniowe przygotowujące do pracy w zawodzie:

o    Specjalisty finansowo - księgowego (120h kursu),

o    Przedstawiciela Handlowego z prawem jazdy kat. B (120h kursu PH + Kurs Prawa Jazdy Kat. B wraz z egzaminem),

o    Kierowcy kat. C wraz z uprawnieniami ADR (wymagane prawo jazdy Kat. B),

·         wsparcie w postaci płatnego stażu w/w zawodach w wymiarze od 3 do 8 miesięcy (1300zł brutto miesięcznie).

 

Szczegółowe informacje:

·         Biuro Projektu - Chrzanów, ul. Janiny Woynarowskiej 1,

·         Biuro Regionalne - Oświęcim, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7,

·         http://www.wnr.net.pl/

·         tozch@wnr.net.pl

·         szih@wnr.net.pl

·          2-411-90-37

Projekt „Czas na biznes”

 

Okres realizacji projektu: 02.05.2012r.-31.07.2014r.

Instytucja realizująca projekt: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o. o. 
ul. Unii Europejskiej 10, Oświęcim

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby fizyczne do 25 roku życia oraz osoby po 50 roku życia zamieszkujące na terenie powiatów: oświęcimskiego, suskiego, chrzanowskiego lub nowotarskiego, które zamierzają rozpocząć i zarejestrować firmę w/w powiatach (z wyłączeniem osób, które prowadziły działalność w okresie roku przed przystąpieniem do projektu).

Osobami szczególnie preferowanymi w projekcie będą:
-  osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy, w szczególności osoby długotrwale bezrobotne,
-  kobiety, w szczególności kobiety powracające na rynek pracy po urodzeniu i wychowaniu dzieci,
-  osoby niepełnosprawne,
- osoby zamieszkałe na terenach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz w miastach do 25 tys. mieszkańców

Nabory dokumentów rekrutacyjnych:
- w roku 2012 odbędą się 3 edycje rekrutacji: 2 nabory w powiatach oświęcimskim i chrzanowskim oraz 1 nabór w powiatach suskim i nowotarskim,
- w roku 2013 odbędą się 2 edycje rekrutacji: 1 nabór w powiatach oświęcimskim i chrzanowskim oraz 1 w powiatach suskim i nowotarskim.

 

W ramach każdej edycji zostanie wyłonionych 14 osób, które wezmą udział w szkoleniach na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz pisania biznes planu. Wsparcie na rozpoczęcie działalności otrzyma 12 osób, które uzyskają najwięcej punktów z oceny biznes planów.

Po zakończeniu usług doradczo-szkoleniowych uczestnik będzie mógł się ubiegać o:
- dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 25 tys. zł /os,
- podstawowe wsparcie pomostowe kapitałowo - doradcze,
- przedłużone wsparcie pomostowe kapitałowo - doradcze.

 

Biuro Projektu:                 
Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o. o.
ul. Unii Europejskiej 10                 
32-600 Oświęcim            
telefon  33 844 73 44                
fax.  33 844 73 45
www.kwalifikacje.eu

 

Punkt Obsługi Projektu:

 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

 ul. Piłsudskiego 1
34-700 Rabka Zdrój
 telefon/fax. 18 26 777 39

 

  

 

 

Straciłeś/aś niedawno pracę lub upływa Ci okres wypowiedzenia
i rozwiązanie umowy nastąpiło/nastąpi z przyczyn dotyczących zakładu pracy?

Zarejestruj się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie
jako osoba bezrobotna i weź udział w Projekcie:

„Nowy rozdział"

 

Ubiegaj się o 40 tys. zł dotacji na rozwój własnej działalności !!!

skorzystaj ze szkoleń indywidualnych lub stażu

(dla osób w wieku do 25 lat i 50+)

 

 

Projekt zakłada wsparcie dla bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w Chrzanowie, którzy zostali zwolnieni z przyczyn dotyczących pracodawcy (zgodnie z art. 2 pkt. 29 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) 6 miesięcy przed dniem rekrutacji.

 

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i zakłada równy dostęp do wsparcia
zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

 

Podczas rekrutacji preferowane będą takie grupy jak:

 • osoby w trudnej sytuacji finansowej
 • bez kalifikacji zawodowych
 • bez wykształcenia średniego
 • samotnie wychowujące dziecko do lat 18
 • osoby do 25 roku życia
 • osoby powyżej 50 roku życia

Proponowane w projekcie wsparcie to:

 • Poradnictwo psychologiczne
 • Doradztwo zawodowe wraz z tworzeniem Indywidualnego Planu Działania
 • Szkolenia indywidualne
 • Staże (do 6 miesięcy)

oraz

 • Dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej dla osób posiadających predyspozycje przedsiębiorcze. Wsparcie zakłada: doradztwo i szkolenia (ABC własnej firmy), przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 40 000 zł), przyznanie 6 miesięcznego wsparcia pomostowego (do 800 zł/m-c)

 

Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu w miarę potrzeb zostanie objęty pomocą w poszukiwaniu pracy.

 

 

Pierwsza rekrutacja planowana jest na maj 2012[*]

 

 

 

PO KL Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie"

 

 

Okres realizacji: 1 kwietnia 2012 - 31 marca 2014

Kwota dofinansowania: 1.063.120,00 zł

 

 

 

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW JUŻ WKRÓTCE !!!
PROSIMY ŚLEDZIĆ INFORMACJE NA STRONIE PUP CHRZANÓW !!![*] Termin rozpoczęcia rekrutacji jest uzależniony od akceptacji dokumentów rekrutacyjnych przez Instytucję Organizującą  Konkurs. W związku z tym PUP Chrzanów zastrzega również możliwość zmiany powyższych kryteriów.

 

 

 

PŁATNE STAŻE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Rusza rekrutacja do TELEKARIERY

 

Stypendia, płatne staże, laptopy na własność i  indywidualne doradztwo zawodowe i… szansa na normalne życie. Ruszyła rekrutacja TELEKARIERY, nowatorskiego programu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oddechowo i krążeniowo z Małopolski.

 

Projekt TELEKARIERA powstał z myślą o osobach dotkniętych przewlekłymi chorobami, takimi jak mukowiscydoza, astma czy wrodzone wady serca.  W tym roku może wziąć w nim udział 35 osób. Rekrutacja potrwa do 31 marca, ale trzeba się spieszyć – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

To już drugi rok trwania projektu – w 2011 r. udało się wesprzeć 43 niepełnosprawnych. Wiele z tych osób nie miało nigdy szansy na podjęcie pracy.  – Takie schorzenia często nie pozwalają na pracę w pełnym wymiarze godzin, ale nie przekreślają możliwości na rozwój zawodowy. Rozwiązaniem może być zawód, który umożliwia pracę przynajmniej częściowo wykonywaną z domu – mówi Sylwia Lewińska-Sokół ze Stowarzyszenia WIOSNA. Właśnie z takich kursów i staży będą mogli skorzystać niepełnosprawni, którzy zakwalifikują się do TELEKARIERY: przygotowujących do pracy zawodzie grafika komputerowego czy telemarketera.

 

To nie jedyna korzyść. Podczas szkoleń można pobierać stypendium (4 zł za godzinę), płatne są także staże zawodowe (1000 zł miesięcznie). Ci, którzy się na nie zakwalifikują, otrzymają na własność laptopy z mobilnym Internetem.  Wszyscy będą mogli też liczyć na zwrot kosztów dojazdu, noclegu a nawet… opiekę nad dziećmi w czasie zajęć.

 

Do programu mogą zgłaszać się osoby z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, cierpiące na choroby układu oddechowego lub krążenia, niepracujące i mieszkające w Małopolsce (zameldowanie nie jest wymagane). Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres rekruter@wiosna.org.pl.

- TELEKARIERA pozwoliła mi uwierzyć, że pomimo niepełnosprawności nie jestem człowiekiem drugiej kategorii. Że sama mogę kreować rzeczywistość, a nie czekać na to, co dadzą mi inni. To ogromna szansa na powrót do normalnego życia i pracy – przekonuje pani Magdalena, która wzięła udział  w projekcie w ubiegłym roku. Dziś, po szkoleniach i stażu, kontynuuje pracę zawodową, choć jeszcze kilka lat temu straciła na to nadzieję. Choć staże zakończyły się zaledwie kilka tygodni temu, kilku uczestników projektu znalazło już stałą pracę. Inni próbują swoich sił zakładając  własne firmy.

 

TELEKARIERA to pomysł Stowarzyszenia WIOSNA, znanego ze SZLACHETNEJ PACZKI i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Realizowany jest we współpracy z Fundacją Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO. Pieniądze udało się pozyskać ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Więcej informacji o rekrutacji:

 

http://www.telekariera.pl/
http://www.oddechwiosny.pl/

 

Kontakt:

 

Beata Sowa
Tel. 783 430 069
e-mail: beata.sowa@wiosna.org.pl, rekruter@wiosna.org.pl

 

Agata Mardosz
tel.: 600 55 49 04
e-mail: agata.mardosz@wiosna.org.pl

 

Stowarzyszenie WIOSNA

 

ul. Starowiślna 21/3
Kraków 31-038
http://www.wiosna.org.pl/

Program Operacyjny Kapitał Ludzki służy realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013. Środki finansowe przeznaczone na realizcję tego programu pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem gółwnym Programu jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, a do osiągnięcia tego celu przyczynia się sześć celów strategicznych:

 • Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo.
 • Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.
 • Poprawa zdolnośc adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce.
 • Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy.
 • Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa.
 • Wzrost spójności terytorialnej.

Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. Całość kwoty jaką przewidziano na realizację Programu wynosi prawie 11,5 mld euro.

 

Beneficjentami Programu mogą być:

 • instytucje rynku pracy, 
 • instytucje szkoleniowe, 
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 • przedsiębiorcy,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego,
 • inne podmioty.

Więcej informacji na temat POKL:


Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Portal rządowy poświęcony POKL

 

Informacje o formach dofinansowania można uzyskać również w Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego w Oświęcimiu.

 

Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego to miejsca otwarte dla wszystkich, którzy dostrzegają szansę rozwoju w możliwościach, jakie zapewnia Europejski Fundusz Społeczny. Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego udzielają projektodawcom pomocy w przygotowaniu i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Obszarami szczególnego zainteresowania ośrodków są: rynek pracy i edukacja.

Obszar działania Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Oświęcimiu to powiaty: oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, suski, olkuski.

 

Regionalny Ośrodek EFS w Oświęcimiu zlokalizowany jest w:

 

Oświęcimskim Inkubatorze Przedsiębiorczości

ul. Unii Europejskiej 10
32-600 Oświęcim
tel. 33 876 28 12
fax 33 876 28 15

e- mail: info_oswiecim@roEFS.pl

 

Punkt informacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku od godz 8:00 do godz. 16:00


 
Wygląd domyślny  Zwiększ wielkość czcionki  Wysoki kontrast Strona główna Kontakt RSS BIP
  Burmistrz
  Rada Miejska
  Rady Sołeckie
  Rady Osiedlowe
  Statut Gminy

  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Dane teleadresowe
  Wydziały i kompetencje
  Struktura urzędu
  Regulamin organizacyjny
  Statut Urzędu
  Ogłoszenia, komunikaty
  Obwieszczenia
  Opłata skarbowa
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Konkurs na stanowisko dyrektora
  Obywatelska Karta Antykorupcyjna
  Konsultacje społeczne
  E - Małopolska elektroniczna administracja

  Położenie
  Geologia
  Historia
  Herb miasta
  Hejnał miasta
  Patron miasta
  Zabytki
  Kultura
  Oświata
  Sport i rekreacja
  Turystyka
  Miasto w liczbach
  Nagrody dla gminy
  Miasta partnerskie
  Nasze wydawnictwa
  Raport - Gmina Chrzanów w latach 2006-2010

  Regulamin utrzymania czystości w gminie
  Nie pal śmieci
  Segreguj odpady
  Odbiór odpadów i opróżnianie nieczystości ciekłych
  Regulamin PSZOK
  Azbest w Twoim otoczeniu
  Informacja o środowisku
  Koncepcja gospodarki odpadami
  Komunikaty
  Ankieta dot. sposobu ogrzewania
  Wybory do Izb Rolniczych
  Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Chrzanów

  Dzierżawy, najem, użytkowanie
  Zbycie nieruchomości
  Oferty inwestycyjne
  Wolne lokale użytkowe

  Plany zagospodarowania

  Ogłoszenia przetargowe

  Podatki 2015
  Podatki 2014
  Podatki 2013
  Podatki 2012
  Podatki 2011
  Archiwum

  Budżet 2015
  Budżet 2014
  Budżet 2013
  Budżet 2012
  Budżet 2011
  Archiwum

  Informacje o obligacjach

  Rejestr wniosków o dofinansowanie

  Strategia 2004-2015
  Plany Odnowy Miejscowości

  Program Rewitalizacji
  Informacje dla mieszkańców
  Etapy rewitalizacji
  Konsultacje społeczne
  Gminna Ewidencja Zabytków

  Zakończone
  Projekt "Nowe Miasto - Chrzanów"
  Chrzanowsko - Libiąska Strefa Przemysłowo Usługowa

  Mienie Komunalne 2014 r.
  Mienie komunalne 2013r.
  Mienie komunalne 2012 r.
  Mienie komunalne 2011 r.
  Archiwum

  Referendum Gminne 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wybory prezydenckie 2015
  Wybory samorządowe 2014
  Wybory europarlament 2014
  Archiwum

  Dziennik Ustaw
  Monitor PolskiCMS by LIOOSYS