Chrzanów - WYDZIAŁ EDUKACJI

WYDZIAŁ EDUKACJI


Naczelnik Wydziału Edukacji - Tadeusz Kołacz


parter, pok.3 - tel.  32 75 85 103

parter, pok.4 - tel.  32 75 85 104

e-mail: edu@chrzanow.pl


1. Opracowywanie projektu wytycznych do organizacji pracy szkół i przedszkoli samorządowych.
2. Analizowanie, opiniowanie pod względem merytorycznym i przedkładanie do zatwierdzenia przez Burmistrza:
a) arkuszy organizacji pracy przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkół i gimnazjów na dany rok szkolny,
b) zmian w organizacji pracy placówek oświatowych w ciągu roku szkolnego,
3. Sprawowanie nadzoru i monitorowanie działalności samorządowych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół.
4. Analiza i weryfikacja danych wynikających z prowadzenia bazy danych oświatowych w ramach Systemu Informacji Oświatowej.
5. Ustalanie i korygowanie sieci placówek i obwodów szkolnych.
6. Przygotowywanie projektów ocen pracy dyrektorów gminnych jednostek oświatowych.
7. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów na stanowisko dyrektora jednostek oświatowych i prowadzenie wszelkich spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora placówki.
8. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów gminnych placówek oświatowych.
9. Podejmowanie działań w zakresie przyznawania nagród: Burmistrza, Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej oraz odznaczeń resortowych i państwowych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
10. Przygotowywanie dokumentów i decyzji, związanych z nakładaniem na nauczycieli obowiązku uzupełnienia etatu i przeniesieniem nauczyciela.
11. Prowadzenie spraw z zakresu zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym wczesnego wspomagania rozwoju.
12. Prowadzenie spraw z zakresu rewalidacji indywidualnej i nauczania indywidualnego uczniów.
13. Koordynowanie spraw w zakresie zapewnienia dzieciom możliwości prawa i obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
14. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji.
15. Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem na terenie Gminy Chrzanów publicznej szkoły lub placówki oświatowej przez podmioty inne niż gmina Chrzanów.
16. Naliczanie, przekazywanie i rozliczanie dotacji dla działających na terenie Gminy - niepublicznych szkół oraz przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - publicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Chrzanów.
17. Przygotowywanie porozumień z innymi gminami w zakresie zwrotów kosztów dotacji oraz w zakresie innych zadań oświatowych.
18. Nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego i kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież od 16-18 roku życia.
19. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
20. Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Chrzanów ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.
21. Prowadzenie spraw związanych z odwołaniami w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego w placówkach oświatowych Gminy Chrzanów.
22. Organizowanie na wniosek dyrektorów placówek konferencji szkoleniowych i szkoleń dla dyrektorów placówek oświatowych;
23. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycielom studiującym - rozpatrywanie wniosków, przygotowywanie dokumentacji do wypłaty.
24. Przygotowywanie informacji i wniosków w zakresie pozyskiwania środków z programów unijnych i innych.
25. Współpraca z Zespołem Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie w zakresie spraw związanych z realizacją zadań oświatowych.
26. Współpraca z instytucjami wspierającymi działalność oświatową w tym z instytucjami kultury, sportu, ośrodkami pomocy społecznej, Sanepidem itp.
27. Współdziałanie z organem nadzoru pedagogicznego i związkami zawodowymi w zakresie spraw wymagających opinii lub uzgodnień.
28. Koordynacja i nadzór nad sprawozdawczością szkół i przedszkoli;
29. Sporządzanie rocznego raportu o stanie oświaty.
Wygląd domyślny  Zwiększ wielkość czcionki  Wysoki kontrast Strona główna Kontakt RSS BIP
  Burmistrz
  Rada Miejska
  Rady Sołeckie
  Rady Osiedlowe
  Statut Gminy

  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Dane teleadresowe
  Wydziały i kompetencje
  Struktura urzędu
  Regulamin organizacyjny
  Statut Urzędu
  Ogłoszenia, komunikaty
  Obwieszczenia
  Opłata skarbowa
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Konkurs na stanowisko dyrektora
  Obywatelska Karta Antykorupcyjna
  Konsultacje społeczne
  E - Małopolska elektroniczna administracja

  Położenie
  Geologia
  Historia
  Herb miasta
  Hejnał miasta
  Patron miasta
  Zabytki
  Kultura
  Oświata
  Sport i rekreacja
  Turystyka
  Miasto w liczbach
  Nagrody dla gminy
  Miasta partnerskie
  Nasze wydawnictwa
  Raport - Gmina Chrzanów w latach 2006-2010

  Regulamin utrzymania czystości w gminie
  Nie pal śmieci
  Segreguj odpady
  Odbiór odpadów i opróżnianie nieczystości ciekłych
  Regulamin PSZOK
  Azbest w Twoim otoczeniu
  Informacja o środowisku
  Koncepcja gospodarki odpadami
  Komunikaty
  Ankieta dot. sposobu ogrzewania
  Wybory do Izb Rolniczych
  Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Chrzanów

  Dzierżawy, najem, użytkowanie
  Zbycie nieruchomości
  Oferty inwestycyjne
  Wolne lokale użytkowe

  Plany zagospodarowania

  Ogłoszenia przetargowe

  Podatki 2015
  Podatki 2014
  Podatki 2013
  Podatki 2012
  Podatki 2011
  Archiwum

  Budżet 2015
  Budżet 2014
  Budżet 2013
  Budżet 2012
  Budżet 2011
  Archiwum

  Informacje o obligacjach

  Rejestr wniosków o dofinansowanie

  Strategia 2004-2015
  Plany Odnowy Miejscowości

  Program Rewitalizacji
  Informacje dla mieszkańców
  Etapy rewitalizacji
  Konsultacje społeczne
  Gminna Ewidencja Zabytków

  Zakończone
  Projekt "Nowe Miasto - Chrzanów"
  Chrzanowsko - Libiąska Strefa Przemysłowo Usługowa

  Mienie Komunalne 2014 r.
  Mienie komunalne 2013r.
  Mienie komunalne 2012 r.
  Mienie komunalne 2011 r.
  Archiwum

  Referendum Gminne 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wybory prezydenckie 2015
  Wybory samorządowe 2014
  Wybory europarlament 2014
  Archiwum

  Dziennik Ustaw
  Monitor PolskiCMS by LIOOSYS