Chrzanów - PROJEKTY UCHWAŁ NA XXVI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXVI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE


Projekt uchwały Rady Miejskiej w Chrzanowie o zmianie wieloletniej prognozy finansowej
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Chrzanowie o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2012 rok
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Chrzanowie o ustaleniu wysokości stawek podatku od nieruchomości
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Chrzanowie o ustaleniu wysokości stawek podatku od środków transportowych
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Chrzanowie o opłacie targowej
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Chrzanowie o zmianie uchwały Nr XLVIII/685/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Chrzanowa do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Chrzanowie o zmianie uchwały Nr IX/95/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie dofinansowania opracowania Studium Wykonalności dla zadania: „Modernizacja linii kolejowej nr 93 Trzebinia-Zebrzydowice, odcinek Trzebinia-Oświęcim z infrastrukturą towarzyszącą”
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Chrzanowie o zmianie uchwały Nr XLV/636/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego celem zrealizowania zadania pn. „Przebudowa ul. Szpitalnej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Cichą, wraz z przebudową mostu na potoku Chechło w Chrzanowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781”
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Chrzanowie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Mieszka I i ul. Kubusia Puchatka w Chrzanowie
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Chrzanowie o zaopiniowaniu wyznaczenia aglomeracji Chrzanów
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Chrzanowie o zmianie załącznika Nr 1 do uchwały Nr LI/485/06 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego „Zarząd Budynków Komunalnych” w Chrzanowie w celu przekształcenia w inną formę organizacyjno-prawną oraz utworzenia Gminnej jednostki budżetowej o nazwie „Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych” w Chrzanowie ogłoszonej w Dz.U. Woj. Małopolskiego z 2006 r. Nr 446 poz. 2784, zmienionej uchwałą Nr XXXIV/472/09 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 12 grudnia 2009 r. ogłoszoną w Dz.Urz.Woj. Małopolskiego z 2009 r. Nr 190 poz. 1337;
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Chrzanowie o umorzeniu zaległości za lokal mieszkalny
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Chrzanowie o wyrażeniu zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gminnej, położonej przy ul. Kościuszki w Chrzanowie
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Chrzanowie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością gruntową nieruchomości gminnej, położonej w mieście Chrzanów, obręb Chrzanów, obejmującej działkę nr 5757/1
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Chrzanowie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością gruntową nieruchomości gminnych, położonych w gminie Chrzanów, obręb Pogorzyce, obejmujących działki nr 455/146, 455/181 i 455/142
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Chrzanowie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością gruntową nieruchomości gminnej, położonej w mieście Chrzanów, obręb Chrzanów, obejmującej działkę nr 5742
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Chrzanowie o pomocy finansowej dla Gminy Jaworzno
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Chrzanowie o zawarciu porozumienia z Powiatem Chrzanowskim w celu przejęcia realizacji zadania publicznego o zasięgu ponadlokalnym w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Chrzanowie o podziale Gminy Chrzanów na stałe obwody głosowania, ustaleniu ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Chrzanowie o rozpatrzeniu skargi na Dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie
Wygląd domyślny  Zwiększ wielkość czcionki  Wysoki kontrast Strona główna Kontakt RSS BIP
  Burmistrz
  Rada Miejska
  Rady Sołeckie
  Rady Osiedlowe
  Statut Gminy

  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Dane teleadresowe
  Wydziały i kompetencje
  Struktura urzędu
  Regulamin organizacyjny
  Statut Urzędu
  Ogłoszenia, komunikaty
  Obwieszczenia
  Opłata skarbowa
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Konkurs na stanowisko dyrektora
  Obywatelska Karta Antykorupcyjna
  Konsultacje społeczne
  E - Małopolska elektroniczna administracja

  Położenie
  Geologia
  Historia
  Herb miasta
  Hejnał miasta
  Patron miasta
  Zabytki
  Kultura
  Oświata
  Sport i rekreacja
  Turystyka
  Miasto w liczbach
  Nagrody dla gminy
  Miasta partnerskie
  Nasze wydawnictwa
  Raport - Gmina Chrzanów w latach 2006-2010

  Regulamin utrzymania czystości w gminie
  Nie pal śmieci
  Segreguj odpady
  Odbiór odpadów i opróżnianie nieczystości ciekłych
  Regulamin PSZOK
  Azbest w Twoim otoczeniu
  Informacja o środowisku
  Koncepcja gospodarki odpadami
  Komunikaty
  Ankieta dot. sposobu ogrzewania
  Wybory do Izb Rolniczych
  Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Chrzanów

  Dzierżawy, najem, użytkowanie
  Zbycie nieruchomości
  Oferty inwestycyjne
  Wolne lokale użytkowe

  Plany zagospodarowania

  Ogłoszenia przetargowe

  Podatki 2015
  Podatki 2014
  Podatki 2013
  Podatki 2012
  Podatki 2011
  Archiwum

  Budżet 2015
  Budżet 2014
  Budżet 2013
  Budżet 2012
  Budżet 2011
  Archiwum

  Informacje o obligacjach

  Rejestr wniosków o dofinansowanie

  Strategia 2004-2015
  Plany Odnowy Miejscowości

  Program Rewitalizacji
  Informacje dla mieszkańców
  Etapy rewitalizacji
  Konsultacje społeczne
  Gminna Ewidencja Zabytków

  Zakończone
  Projekt "Nowe Miasto - Chrzanów"
  Chrzanowsko - Libiąska Strefa Przemysłowo Usługowa

  Mienie Komunalne 2014 r.
  Mienie komunalne 2013r.
  Mienie komunalne 2012 r.
  Mienie komunalne 2011 r.
  Archiwum

  Referendum Gminne 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wybory prezydenckie 2015
  Wybory samorządowe 2014
  Wybory europarlament 2014
  Archiwum

  Dziennik Ustaw
  Monitor PolskiCMS by LIOOSYS