Chrzanów - OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE


2014-04-02

 

Nasz znak: AU.6721.1.2013.EK                                          Chrzanów, dnia 6 marca 2014 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Chechło - Północ w Chrzanowie, w zakresie terenu położonego przy ul.Topolowej.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXX/362/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 lutego 2013 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Chechło - Północ w Chrzanowie, w zakresie terenu położonego przy ul. Topolowej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do wyżej wymienionego projektu planu, w dniach od 19 marca 2014 r. do dnia 16 kwietnia 2014 r.,w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie (Al. Henryka 20; 32–500 Chrzanów), II piętro, pokój nr 72, w godzinach pracy Urzędu.
Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej  http://bip.malopolska.pl/umchrzanow .
Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy, należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 maja 2014 r.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 24 marca 2014 r., w Urzędzie Miasta Chrzanowa (Al. Henryka 20; 32–500 Chrzanów, pokój nr 26) o godzinie 13.00.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zwana dalej ustawą - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Chechło - Północ w Chrzanowie, w zakresie terenu położonego przy ul. Topolowej,
- o prognozie oddziaływania na środowisko w/w projektu planu.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej, podlega strategicznej ocenie oddziaływania  na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 maja 2014 r., w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie lub na jego adres: Al. Henryka 20; 32–500 Chrzanów.

 

 


919 KB
   Treść obwieszczenia


375 KB
   Tekst prognozy środowisko -  Topolowa


188 KB
   Tekst zmiany planu Topolowa


2 119 KB
  

Rysunek prognozy środowiskowej1 923 KB
   Rysunek zmiany planu
Wygląd domyślny  Zwiększ wielkość czcionki  Wysoki kontrast Strona główna Kontakt RSS BIP
  Burmistrz
  Rada Miejska
  Rady Sołeckie
  Rady Osiedlowe
  Statut Gminy

  Elektroniczna skrzynka podawcza
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Dane teleadresowe
  Wydziały i kompetencje
  Struktura urzędu
  Regulamin organizacyjny
  Statut Urzędu
  Ogłoszenia, komunikaty
  Obwieszczenia
  Opłata skarbowa
  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Konkurs na stanowisko dyrektora
  Obywatelska Karta Antykorupcyjna
  Konsultacje społeczne
  E - Małopolska elektroniczna administracja

  Położenie
  Geologia
  Historia
  Herb miasta
  Hejnał miasta
  Patron miasta
  Zabytki
  Kultura
  Oświata
  Sport i rekreacja
  Turystyka
  Miasto w liczbach
  Nagrody dla gminy
  Miasta partnerskie
  Nasze wydawnictwa
  Raport - Gmina Chrzanów w latach 2006-2010

  Regulamin utrzymania czystości w gminie
  Nie pal śmieci
  Segreguj odpady
  Odbiór odpadów i opróżnianie nieczystości ciekłych
  Regulamin PSZOK
  Azbest w Twoim otoczeniu
  Informacja o środowisku
  Koncepcja gospodarki odpadami
  Komunikaty
  Ankieta dot. sposobu ogrzewania
  Wybory do Izb Rolniczych
  Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Chrzanów

  Dzierżawy, najem, użytkowanie
  Zbycie nieruchomości
  Oferty inwestycyjne
  Wolne lokale użytkowe

  Plany zagospodarowania

  Ogłoszenia przetargowe

  Podatki 2015
  Podatki 2014
  Podatki 2013
  Podatki 2012
  Podatki 2011
  Archiwum

  Budżet 2015
  Budżet 2014
  Budżet 2013
  Budżet 2012
  Budżet 2011
  Archiwum

  Informacje o obligacjach

  Rejestr wniosków o dofinansowanie

  Strategia 2004-2015
  Plany Odnowy Miejscowości

  Program Rewitalizacji
  Informacje dla mieszkańców
  Etapy rewitalizacji
  Konsultacje społeczne
  Gminna Ewidencja Zabytków

  Zakończone
  Projekt "Nowe Miasto - Chrzanów"
  Chrzanowsko - Libiąska Strefa Przemysłowo Usługowa

  Mienie Komunalne 2014 r.
  Mienie komunalne 2013r.
  Mienie komunalne 2012 r.
  Mienie komunalne 2011 r.
  Archiwum

  Referendum Gminne 2015
  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wybory prezydenckie 2015
  Wybory samorządowe 2014
  Wybory europarlament 2014
  Archiwum

  Dziennik Ustaw
  Monitor PolskiCMS by LIOOSYS