Chrzanów - Załatw sprawę

Załatw sprawę


Dowód osobisty - informacje ogólne

Sprawę załatwia:Urząd Stanu Cywilnego (ewidencja ludności i dowodów osobistych)
Kierownik:Mirosława Stawarz
Lokalizacja:Chrzanów, Aleja Henryka 30 - Pałac Ślubów
Telefon:32 75 85 192, 32 75 85 193, 32 75 85 194
e-mail:ewlud@chrzanow.pl
Informacje dodatkowe:    

Urząd czynny:

- poniedziałek  7.00-16.00
- wtorek-czwartek  7.00-15.00
- piątek  7.00-14.00

 

Przyjmowanie stron:
- poniedziałek do 15.30
- wtorek-czwartek do 14.30
- piątek do 13.30

Dokumenty do pobrania:

Osoba odpowiedzialna:              

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Aleja Henryka 30
tel: 32 75 85 194

Wymagane dokumenty:

1.Wypełniony wniosek,
2. Dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 × 45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy;
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie, przedstawiające wizerunek twarzy w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy. W takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
3. Odpis skrócony:
- aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie zawierały związku małżeńskiego, jeżeli o dowód stara się osoba, która urodziła się poza terenem gminy Chrzanów,
- aktu małżeństwa - w przypadku osób które zawierały związek małżeński poza terenem gminy Chrzanów.
4. Na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

Opłaty:

- brak opłaty (dot. wniosków składanych od 1 stycznia 2010 r.)

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miejski w Chrzanowie
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Aleja Henryka 30
(Pałac Ślubów)

Termin załatwienia sprawy:

CZAS OCZEKIWANIA - 4 tygodnie

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity - Dz.U. Nr 139 z 2006r. poz. 993 ze zmianami),
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. Nr 47, poz. 384).

Tryb odwoławczy:

W realizacji obowiązków określonych w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych, nadzór nad działalnością Burmistrza Miasta Chrzanowa sprawuje Wojewoda Małopolski. Od decyzji administracyjnych Burmistrza Miasta Chrzanowa wydanych na podstawie przedmiotowej ustawy przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego, w terminie 14 dni od doręczenia stronie decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chrzanowa.

Uwagi i dodatkowe informacje:

INFORMACJE OGÓLNE
1. Dowód osobisty wydaje właściwy organ gminy – Burmistrz Miasta Chrzanowa.
2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Miejskiego w Chrzanowie. Właściwość miejscową organu ustala się według miejsca zameldowania na pobyt stały osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, a w razie braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca pobytu stałego wnioskodawcy.
3. Wniosek można składać za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego złożenie w miejscu stałego zameldowania nie jest możliwe.
4. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej organu w sposób wskazany wyżej, dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m. st. Warszawie.
5. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście. Małoletni składa wniosek w obecności swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
6. Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
7. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.
8. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nieoznaczony (na wniosek strony).
9. Dowód osobisty odbiera się osobiście.
10. W razie utraty obywatelstwa polskiego osoba, która obywatelstwo utraciła, zwraca niezwłocznie dowód osobisty organowi gminy albo we właściwej polskiej placówce konsularnej.
11. W razie zgonu posiadacza dowodu osobistego, osoby zobowiązane do zgłoszenia zgonu, stosownie do przepisów o aktach stanu cywilnego, składają dowód osobisty
w urzędzie stanu cywilnego, a to w ciągu 3 dni od dnia zgonu.

CMS by LIOOSYS