Sołectwo Okradziejówka

Otoczona łąkami - pozostałościami dawnego dużego kompleksu łąk wilgotnych i typowych dla Niecki Wilkoszyńskiej - z licznymi gatunkami łąkowych roślin chronionych. Krajobrazowo jest to obniżenie wypełnione utworami polodowcowymi z torfowiskami. Jest to XIX-wieczny przysiółek Balina o układzie wsi łanowej. Współczesna zabudowa ma charakter podmiejski z budynkami z lat 1945 - 70.

Więcej informacji