CHCĘ DZIAŁAĆ

CHCĘ DZIAŁAĆ

Chrzanowski Budżet Obywatelski czeka na Twoje pomysły!

16 kwietnia 2024
Po raz ósmy wystartował Chrzanowski Budżet Obywatelski (ChBO). Zapraszamy mieszkańców do wspólnego decydowania, na jakie cele przeznaczyć pulę środków z budżetu obywatelskiego.

Zgłaszanie zadań do Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego odbywać się będzie od 1.05.2024 r. do 31.05.2024 r.

Czym jest budżet obywatelski?

To wydzielona część budżetu gminy Chrzanów, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy.

Co daje udział w budżecie obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój gminy!

Zapraszamy do konsultowania swoich pomysłów. Każdy mieszkaniec może zaproponować zmiany w najbliższym otoczeniu, które jego zdaniem posłużą lokalnej społeczności. W bieżącej edycji maksymalna kwota na realizację pojedynczego zadania wynosi 150 000 zł.

W ramach Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane zadania:

  • zgodne z prawem oraz mieszczące się w granicach zadań i kompetencji gminy określonych przepisami prawa,
  • szacunkowej wartości nie mniejszej niż 10 000 zł i nie większej niż 150 000 zł,
  • których koszty rocznego utrzymania nie przekraczają 20% wartości zadania,
  • zakładające realizację w sposób kompletny - obejmujący całość działań koniecznych do realizacji (od projektu/koncepcji poprzez niezbędną dokumentację po realizację),
  • o charakterze inwestycyjnym pod warunkiem:
    - realizacji wyłącznie na mieniu gminy Chrzanów,
    - spełnienia kryterium ogólnodostępności, przy czym za zadania ogólnodostępne uznaje się w szczególności takie zadania, w przypadku których mieszkańcy mają możliwość swobodnego i bezpłatnego korzystania z efektów ich realizacji.

Szczegółowe informacje o ChBO znajdziesz na dedykowanej platformie cyfrowej.
W zakładce O BUDŻECIE znajduje się wykaz konsultantów z poszczególnych obszarów działalności gminy i przepisy prawne dotyczące ChBO oraz wzory formularzy.