Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Chrzanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.chrzanow.pl

Witamy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie. Budynek Urzędu mieści się przy Alei Henryka 20 w Chrzanowie, a budynek Urzędu Stanu Cywilnego na Alei Henryka 30 w Chrzanowie. Urząd jest czynny w poniedziałki od 7:00 do 17:00, wtorki-czwartki 7:00-15:00 i piątki 7:00-13:00.

W budynku przy Alei Henryka 20 możecie Państwo załatwić między innymi sprawy mieszkaniowe, podatki rolne i od nieruchomości, wniosek o warunki zabudowy, wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG), przekształcenie użytkowania wieczystego, dofinansowanie do ogrzewania i fotowoltaiki, nagrody, wyróżnienia i stypendia sportowe.

Natomiast w budynku przy Alei Henryka 30 - meldunek, dowód osobisty, sprawy dot. aktów stanu cywilnego oraz aktów urodzenia i zgonu.

Zgodnie z ustawą o języku migowym osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej. Osoby niesłyszące są zobowiązane zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego na 3 dni przed przyjściem do Urzędu w merytorycznym Wydziale lub na Dzienniku Podawczym, a także za pomocą dostępnych środków komunikacji: e-mail: dziennik@chrzanow.pl i pod numerem telefonu 32 75 85 100. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie internetowej www.chrzanow.pl

 


Data publikacji strony internetowej: 2022

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie wszystkie zdjęcia na stronie internetowej nie posiadają alternatywnego tekstu
Nie wszystkie materiały dźwiękowe i wideo publikowane na stronie mają transkrypcję opisową nagranego dźwięku
Nie wszystkie opublikowane lub udostępnione na stronie materiały wideo posiadają napisy
Na stronie nie używa się znaczników semantycznych takich jak strong, quote, ins, del

Dokumenty pdf na stronie nie zawsze zawierają tytuł: title, opis dokumentu: description, słowa kluczowe: keywords zapisane w metadanych pliku
Nie wszystkie linki zawierają odpowiedni atrybut określający ich przeznaczenie
Pola zbierające informację nie są programowo określane
Nie ma przyjętego standardu kontrolek do wyszukania treści w serwisie

Kontrolka dostępności zwiększająca kontrast działa na wszystkie elementy serwisu

Nie wszystkie elementy graficzne zapewniają odpowiedni kontrast z nałożonym tekstem
Zastosowany mechanizm zmiany rozmiaru czcionki ma funkcjonalności stopniowania powiększenia (o dwa stopnie)
Nie zawsze, gdy na stronie pojawia się grafika zawierająca elementy znaczące - w tekście okalającym znajdują się wszystkie informacje zawarte w grafice
Panel dostępności nie daje możliwości usunięcia palety stylów ze strony
Strona nie zawiera nawigacji ułatwiającej bezpośredni dostęp
Cele linków na stronie podawane są hasłowo lub są pomijane w znaczniku hiperłącza

Strona posiada wyszukiwarkę treści. Nie posiada spisu treści, posiada mapę strony https://www.chrzanow.pl/mapa-strony
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-09-19

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-27


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bogusław Mucha, boguslaw.mucha@chrzanow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 7585 149. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Żądanie zostanie zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, wnoszący żądanie zostanie niezwłocznie poinformowany, o tym kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, wnoszącemu żądanie zostanie zaproponowany alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich pod adresem www.rpo.gov.pl.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek przy Alei Henryka 20

do budynku prowadzą dwa wejścia - jedno główne od strony Alei Henryka, drugie od strony parkingu wewnętrznego,
przy wejściu od strony parkingu wewnętrznego zamontowano podjazd umożliwiający dostanie się do budynku urzędu,
przy wjeździe na parking UM w Chrzanowie wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
podjazd jest zabezpieczony barierkami,
w budynku znajduje się winda, umożliwiająca wjazd wózkiem inwalidzkim na piętra budynku urzędu,
dla osób na wózkach dostępne są specjalne podjazdy, umożliwiające swobodne przemieszczanie się pomiędzy skrzydłami budynku,
do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
przy wejściu głównym zamontowany jest tzw. „Psi parking”, gdzie towarzyszący osobie niepełnosprawnej pies może napić się wody,
przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Budynek przy Alei Henryka 30

do budynku prowadzą trzy wejścia, jedno od Alei Henryka, dwa wejścia w bramie,
wejście od strony Alei oraz jedno wejście w bramie nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
przed wejściem znajdującym się w bramie urzędu i prowadzącym do holu USC jest zamontowany dzwonek dla osób niepełnoprawnych chcących załatwić sprawy urzędowe,
do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
przy wejściu głównym zamontowany jest tzw. „Psi parking”, gdzie towarzyszący osobie niepełnosprawnej pies może napić się wody,
przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.


W myśl art. 7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady, określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228).

Urząd Miejski w Chrzanowie nie dysponuje przeszkolonym pracownikiem w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza (polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego lub systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych) w terminie 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem w merytorycznym Wydziale lub na Dzienniku Podawczym, jak również za pomocą dostępnych środków komunikacji:

e-mail: dziennik@chrzanow.pl
telefon: 32 75 85 100
Elektroniczna skrzynka podawcza w platformie ePUAP: /rw3f372gij/skrytka

Zarządzeniem Nr ORG.120.18.2023 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 30 stycznia 2023 roku zostali powołani Koordynatorzy ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie:

1. Sylwia Lickiewicz – w zakresie dostępności architektonicznej budynków Urzędu oraz dostępności komunikacyjno-informacyjnej, tel. 32 75 85 148, e-mail: org@chrzanow.pl
2. Bogusław Mucha - inspektor w Wydziale Promocji i Rozwoju – w zakresie dostępności cyfrowej, tel. 32 75 85 149, e-mail: promocja@chrzanow.pl