OGŁOSZENIA

INFORMACJE

Deratyzacja

27 marca 2023

Burmistrz Miasta Chrzanowa, przypomina właścicielom nieruchomości, rozumianych także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami   położonymi na terenie Gminy Chrzanów, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chrzanów, przyjętym uchwałą Nr XXI/173/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2016r., istnieje obowiązek przeprowadzenia wiosennej deratyzacji, w terminie miesięcznym pomiędzy 1 kwietnia a 31 maja oraz jesiennej deratyzacji w terminie miesięcznym pomiędzy 1 października a 30 listopada na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi wraz z infrastrukturą. Zaleca się, aby miejsca wyłożenia trutki znajdowały się tam, gdzie pojawiają się szczury, w szczególności w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych, pomieszczeniach gospodarczych, węzłach cieplnych, studzienkach przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Przez okres deratyzacji obowiązuje  zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA”.

W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom do miejsc, w których wyłożono trutki a zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz należy zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.