CHCĘ DZIAŁAĆ

INFORMACJE KULTURA I SPORT

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Chrzanowie

22 września 2023

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej

przez Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Chrzanowie

w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

W dniu 20 września 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Chrzanowie wpłynęła oferta złożona
przez Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Chrzanowie na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pt. „Orientacja przestrzenna kluczem do samodzielności osób z dysfunkcją wzroku”.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, zamieszcza się przedmiotową ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chrzanowie oraz na stronie internetowej gminy Chrzanów www.chrzanow.pl.

Uwagi do niniejszej oferty można składać pisemnie na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, al. Henryka 20 (pok. nr 1, parter) lub poprzez e-mail na adres: iwona.piksa@chrzanow.pl w godzinach pracy urzędu, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w w/w sposób (liczy się data wpływu).

 

Załączniki: