Załatw sprawę

Wyróżnienia sportowe

ZŁÓŻ WNIOSEK PRZEZ INTERNET:
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • wniosek
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe lub dokumenty potwierdzające działalność na rzecz rozwoju sportu
OPŁATA SKARBOWA:

Nie dotyczy.

OPŁATA ADMINISTRACYJNA:

Nie dotyczy.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do dwóch miesięcy od daty uchwalenia Budżetu Gminy.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Urząd Miejski w Chrzanowie
Aleja Henryka 20
Pokój nr 1 - Dziennik Podawczy

PODSTAWA PRAWNA:
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. r. o sporcie
 • Uchwała Nr VII/63/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wynik sportowe, a także warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności sportowej oraz rodzajów tych wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych.
TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy.

SPRAWĘ PROWADZI:

Wydział Promocji i Rozwoju

KONTAKT:

Tel.: 32 75 85 142
Mail: promocja@chrzanow.pl

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:

Wyróżnienia mogą być przyznawane osobom fizycznym, osobom prawnym, zespołom sportowym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej. W/w wyróżnienia są przyznawane jako wyraz uznania za działalność społeczną i zawodową na rzecz rozwoju kultury fizycznej na terenie Gminy Chrzanów, jak również z okazji jubileuszy klubów oraz stowarzyszeń sportowych i przyznawane są w formie okolicznościowych statuetek, pater, listów gratulacyjnych, dyplomów i innych. Wnioski o przyznanie wyróżnienia dla w/w podmiotów składa się w terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego. Burmistrz Miasta Chrzanowa może w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyznaczyć inny termin składania wniosków oraz wyznaczyć dodatkowy termin składania wniosków. Z pisemnym wnioskiem o przyznanie wyróżnienia dla w/w może wystąpić: - klub sportowy, - związek sportowy, - szkoła, - stowarzyszenie działające na rzecz rozwoju kultury fizycznej, - jednostka organizacyjna Gminy Chrzanów, realizująca statutowo zadania z zakresu kultury fizycznej.

Wyróżnienia są przyznawane również uczestnikom imprez o charakterze sportowym promujących Gminę Chrzanów. W/w wyróżnienia są przyznawane w formie:

 • Pucharu Burmistrza Miasta Chrzanowa,
 • nagrody rzeczowej.

Wnioski o przyznanie wyróżnienia dla w/w składa się na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Chrzanowie. W/w wyróżnienia przyznaje się na wniosek organizatora dla zdobywców punktowych miejsc w imprezach, zawodach i innych przedsięwzięciach sportowych o charakterze lokalnym, ponadlokalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym. Organizator przedsięwzięcia, na które przyznano w/w wyróżnienia, po zakończeniu realizacji zadania, przedkłada w Wydziale Spraw Społecznych tut. Urzędu informację o zadaniu wraz z potwierdzeniem wręczenia nagród rzeczowych, pucharów. Z pisemnym wnioskiem o przyznanie wyróżnienia dla w/w może również wystąpić:

 • klub sportowy,
 • związek sportowy,
 • szkoła,
 • stowarzyszenie działające na rzecz rozwoju kultury fizycznej,
 • jednostka organizacyjna Gminy Chrzanów, realizująca statutowo zadania z zakresu kultury fizycznej.

Za to samo osiągnięcie wyróżnienie można otrzymać tylko jeden raz. Liczba oraz rodzaj wyróżnień uzależniony jest od wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Chrzanów.