Obrót nieruchomościami

Kwestie obrotu nieruchomościami określa Ustawa nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce. Zgodnie z art. 13 przywoływanej ustawy nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Burmistrz Miasta Chrzanowa gospodaruje mieniem komunalnym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz prawo miejscowe.