Budowa drogi gminnej ul. Łowieckiej - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Budowa drogi gminnej ul. Łowieckiej 100622K w km od 0+000,00 do km 0+953,60 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów

naglowek_loga_rzadowyfunduszdrog.jpg [29.39 KB]

 

Zadanie pn.:"Budowa drogi gminnej ul. Łowieckiej 100622K w km od 0+000,00 do km 0+953,60 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów"

Wysokość dofinansowania: 3 381 265,00 zł
Umowa o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg została zawarta w dniu 29.11.2021 r.
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 6 762 531,72 zł

Okres realizacji zadania:
Data rozpoczęcia realizacji: 5.11.2021 r.
Odbiór końcowy: 11.09.2023 r.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

 • budowę ulicy klasy technicznej D,
 • dowiązanie do skrzyżowań z drogą powiatową (ul. Oświęcimska),
 • budowę chodników,
 • budowę ścieżki rowerowej,
 • budowę zjazdów indywidualnych,
 • inwentaryzację, plan wycinki i projekt nasadzeń zieleni,
 • prolongowanie uzgodnień branżowych umożliwiające wykonanie zabezpieczenia, usunięcia kolizji oraz przekładek wszystkich urządzeń obcych,
 • budowę systemu odwodnienia – budowa kanalizacji deszczowej,
 • budowę oświetlenia,
 • budowę kanału technologicznego,
 • zabezpieczenie lub przebudowę kolidujących z przedmiotową inwestycją następujących sieci uzbrojenia:
  sieć wodociągowa
  sieć gazowa
  sieć elektroenergetyczna (nn, SN)
  sieć teletechniczna
 • uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie,
 • uzyskanie oświadczenia projektanta wraz z potrzebnymi dokumentami dotyczącymi wykonania zmian nieistotnych polegających na budowie wzniesionego przejścia dla pieszych wykonanego z nawierzchni asfaltowej,
 • koordynacja branżowa z zadaniem inwestycyjnym „Budowa ul. Podleśnej”,
 • opracowanie, uzgodnienie wraz z wykonaniem tymczasowej i stałej organizacji ruchu.