Zmiana MPZP dla terenu między Al. Henryka, ul. Mickiewicza, ul. Oświęcimską i ul. Słowackiego

Ponowne wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu - w zakresie wprowadzonych zmian

W dniach od 24 czerwca 2024 r. do 15 lipca 2024 r. nastąpi ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między Aleją Henryka, ul. Mickiewicza, ul. Oświęcimską i ul. Słowackiego w Chrzanowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Przedmiotem ponownego wyłożenia są zmiany wprowadzone do projektu planu, wynikające z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu w procedurze jego pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu i informacjami zawartymi w prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 8 lipca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie, w sali nr 26 - początek o godzinie 15:30.

Uwagi do ponownie wyłożonego projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w zakresie określonym w obwieszczeniu) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2024 r.

Więcej informacji w obwieszczeniu poniżej:

https://bip.malopolska.pl/umchrzanow,a,2481038,obwieszczenie-burmistrza-miasta-chrzanowa-o-ponownym-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejsc.html


Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu

W dniach od 24 listopada 2023 r. do 15 grudnia 2023 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między Aleją Henryka, ul. Mickiewicza, ul. Oświęcimską i ul. Słowackiego w Chrzanowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu i informacjami zawartymi w prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się 11 grudnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie w sali nr 26, początek o godzinie 15:30.

Uwagi w przedmiotowej sprawie należy składać do dnia 2 stycznia 2024 r.

Więcej informacji w obwieszczeniu poniżej:

https://bip.malopolska.pl/umchrzanow,a,2362061,obwieszczenie-burmistrza-miasta-chrzanowa-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-pla.html


W dniu 24 stycznia 2023 r. Rada Miejska w Chrzanowie podjęła Uchwałę Nr LII/546/2023 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między Aleją Henryka, ul. Mickiewicza, ul. Oświęcimską i ul. Słowackiego w Chrzanowie

Uchwała Nr LII/546/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między Aleją Henryka, ul. Mickiewicza, ul. Oświęcimską i ul. Słowackiego w Chrzanowie

Wnioski w przedmiotowej sprawie składać można na piśmie, w terminie do dnia 17 kwietnia 2023 r.
Więcej informacji:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego