Dokumenty strategiczne i programy

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzanów

Strategia Rozwoju Gminy Chrzanów na lata 2016-2023

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Chrzanów na lata 2020-2024

Gminny Program Rewitalizacji

Program ograniczenia niskiej emisji w gminie Chrzanów na lata 2015-2023

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Program Współpracy Gminy Chrzanów z organizacjami pozarządowymi praz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Chrzanów na lata 2018-2023

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotykowych oraz Uzależnień Behawioralnych w Gminie Chrzanów na lata 2022-2023

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Chrzanów na lata 2020–2022

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Chrzanów na lata 2022 - 2024

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrzanów w 2022 roku

Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chrzanów

Plan działania na 2022 r. na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w gminie Chrzanów

 

Program ochrony środowiska dla Gminy Chrzanów na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku

Program ochrony środowiska dla Gminy Chrzanów na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku

 

Raport z realizacji w latach 2021 i 2022 „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chrzanów na lata 2021-2024
z perspektywą do 2028 roku”