Zagospodarowanie przestrzenne

  • Uchwała krajobrazowa

    Uchwała krajobrazowa jest swego rodzaju instrukcją obsługi wskazującą co, jak i gdzie można umieszczać w mieście. Uchwała Krajobrazowa to zbiorczy dokument poświęcony regulacji zapisów dotyczących sytuowania w przestrzeni miasta elementów znaczących, takich jak reklamy, szyldy, obiekty małej architektury. Celem dokumentu jest wytyczenie jasnych, demokratycznych reguł umieszczania tych elementów w przestrzeni wspólnej i co za tym idzie poprawa wizerunku całego miasta. Powstanie tego dokumentu jest odpowiedzią na pogłębiający się w ostatnich latach problem zaśmiecania miasta chaotycznie rozmieszczonymi elementami bez zważania na jakość krajobrazu. Uchwała opisuje ich typy, zasady sytuowania oraz gabaryty.

  • Studium zagospodarowania przestrzennego

    Zostały rozpoczęte prace nad opracowaniem nowego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzanów” i prowadzone są na podstawie uchwały Nr IV/28/2019 z dnia 5 lutego 2019 r., o przystąpieniu do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzanów”.