Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania


Przedłużenie terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzanów i przedłużenie terminu składania uwag

W związku z prowadzoną procedurą planistyczną dotyczącą opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzanów oraz w nawiązaniu do obwieszczenia Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 11 stycznia 2024 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium, informujemy o przedłużeniu terminu wyłożenia i przedłużeniu terminu składania uwag.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko potrwa do dnia 1 marca 2024 r., natomiast termin składania uwag zostaje wydłużony do dnia 3 kwietnia 2024 r.

Więcej informacji w obwieszczeniu poniżej:

https://bip.malopolska.pl/umchrzanow,a,2405608,obwieszczenie-burmistrza-miasta-chrzanowa-o-przedluzeniu-terminu-wylozenia-do-publicznego-wgladu-pro.html


Wyłożenie projektu zmiany studium do publicznego wglądu

W dniach od 26 stycznia 2024 r. do 16 lutego 2024 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzanów”.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium i informacjami zawartymi w prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 5 lutego 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie, w sali nr 26, o godz. 15:30.

Uwagi w przedmiotowej sprawie należy składać do dnia 8 marca 2024 r.

Więcej informacji w obwieszczeniu poniżej:

https://bip.malopolska.pl/umchrzanow,a,2394162,obwieszczenie-burmistrza-miasta-chrzanowa-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-studium-.html


W dniu 21 marca 2023 r. Rada Miejska w Chrzanowie podjęła Uchwałę Nr LIII/556/2023 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzanów”

Uchwała Nr LIII/556/2023 z dnia 21 marca 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzanów

Wnioski w przedmiotowej sprawie składać można na piśmie, w terminie do dnia 5 maja 2023 r.
Więcej informacji:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzanów