Projektowane plany zagospodarowania i SUiKZP

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego uchwalanym przez Radę Miejską. Dokument ten jest instrumentem realizacji polityki przestrzennej zawartej w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. W planie określa się przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz zasady i warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów. Planem miejscowym może zostać objęta cała gmina lub poszczególne jej fragmenty.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego opracowywany jest na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która upoważnia gminę do wydawania aktów prawa miejscowego.

Dokument składa się z części tekstowej, stanowiącej treść uchwały oraz części rysunkowej w postaci załącznika do uchwały, będącej graficznym odzwierciedleniem jej zapisów.