Statut Urzędu

Uchwała Nr LII/494/06
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 20 czerwca 2006r.

w sprawie: uchwalenia statutu Urzędu Miejskiego w Chrzanowie


Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r., nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)


Rada Miejska w Chrzanowie
uchwala co następuje:


§ 1

Uchwala się statut Urzędu Miejskiego w Chrzanowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

Załącznik do Uchwały nr LII/494/06
Rady Miejskiej w Chrzanowie
z dnia 20 czerwca 2006r.

 

STATUT
Urzędu Miejskiego w Chrzanowie


§ 1

  1. Urząd Miejski w Chrzanowie, zwany dalej Urzędem, jest urzędem administracji samorządowej, jednostką organizacyjną działającą pod kierownictwem Burmistrza Miasta Chrzanowa, zwanego dalej Burmistrzem.
  2. Siedzibą Urzędu jest miasto Chrzanów.


§ 2

Urząd zapewnia merytoryczną, organizacyjną, prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową obsługę:

  1. Gminy przy realizacji zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw, o ile nie zostały powierzone do wykonania innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
  2. Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej w Chrzanowie


§ 3

 

  1. Urzędem kieruje Burmistrz, który jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu.
  2. Burmistrz może upoważnić pracowników zatrudnionych w Urzędzie do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości gminy, a także do występowania w jego imieniu przed innymi organami administracji publicznej, sądami powszechnymi i administracyjnymi.
  3. Prawa i obowiązki pracowników Urzędu określa regulamin pracy nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.


§ 4

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Urzędu określa regulamin organizacyjny, nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.


§ 5

  1. Urząd jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.
  2. Podstawą działalności Urzędu jest roczny plan finansowy zgodnie z układem wykonawczym budżetu gminy.