Planowanie przestrzenne

Obowiązkiem każdej gminy jest posiadanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na jego podstawie gminy uchwalają miejscowe plany. Określają one sposób zagospodarowania określonych terenów i ład przestrzenny gminy. Plany są prawem miejscowym, wiążą więc nie tylko mieszkańców gminy, lecz także jej władze.