Północny obszar osiedla Śródmieście w Chrzanowie

W dniu 28 czerwca 2022 r. Rada Miejska w Chrzanowie podjęła Uchwałę Nr XLVI/479/2022 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnego obszaru osiedla Śródmieście w Chrzanowie.

Uchwała Nr XLVI/479/2022 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnego obszaru osiedla Śródmieście w Chrzanowie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa o przystąpieniu do sporządzenia planu i możliwości składania wniosków


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnego obszaru osiedla Śródmieście w Chrzanowie

W dniach od 9 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnego obszaru osiedla Śródmieście w Chrzanowie.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 czerwca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie w sali nr 26, początek o godzinie 15:00.

Każdy zainteresowany może składać uwagi do wyłożonego projektu planu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2023 r.

Więcej informacji w obwieszczeniu:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnego obszaru osiedla Śródmieście w Chrzanowie