Perspektywa 2014-2020

 • Grzybek OdNowa! – modernizacja obiektów wypoczynkowo-rekreacyjnych zlokalizowanych przy ul. Lipowej w Balinie - Etap II

  Umowa o dofinansowanie projektu nr 04187-6935-UM0614611/23 z dnia 19.04.2023 r. pn. „Grzybek OdNowa! – modernizacja obiektów wypoczynkowo-rekreacyjnych zlokalizowanych przy ul. Lipowej w Balinie - Etap II” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

 • Przebudowa części drogi gminnej ul. Morgowej i ul. Długiej w Balinie

  „Przebudowa części drogi gminnej ul. Morgowej (nr 100838K) w km 0+000,00 do km 0+636,98 i ul. Długiej (nr 100887K) w km 0+013,34 do km 0+341,49 we wsi Balin” Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach operacji typu „budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

 • Grzybek OdNowa! – modernizacja obiektów wypoczynkowo-rekreacyjnych zlokalizowanych przy ul. Lipowej w Balinie

  Umowa o dofinansowanie projektu nr 02978-6935-UM0614091/23 z dnia 31.05.2023 r. pn. „Grzybek OdNowa! – modernizacja obiektów wypoczynkowo-rekreacyjnych zlokalizowanych przy ul. Lipowej w Balinie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

 • Zacisze pod lipą

  Umowa o dofinansowanie projektu nr 02275-6935-UM0612967/21 z dnia 2.02.2022 r. pn. „Zacisze pod Lipą-utworzenie dwóch produktów turystycznych- ogrodu sensorycznego i ścieżki dydaktycznej – przy ul. Szymanowskiego w Pogorzycach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

 • Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM

  30.06.2017r. została podpisana umowa na dofinasowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej dla zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM”.

 • Budowa parkingu przy ul. Zielonej w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową

  02.01.2018 r. została podpisana umowa na dofinasowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa7.Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2. Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4. Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR dla zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Zielonej w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową”

 • Budowa parkingu przy ul. 29 Listopada w ramach zadania pn. Przebudowa ul. 29-go Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja

  7.12.2017 r. została podpisana umowa na dofinasowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa7.Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2. Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4. Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR dla zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. 29 Listopada w ramach zadania pn. Przebudowa ul. 29-go Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja”.

 • Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

  Dzięki ponad 4,7 mln zł dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR zbiornik wodny Chechło, jego przyrodniczy i krajobrazowy potencjał zostanie wykorzystany dla poprawy oferty rekreacyjnej i turystycznej skierowanej do mieszkańców i turystów. Realizacja projektu poprzez zorganizowane zagospodarowanie zbiornika przyczyni się do wzrostu zatrudnienia i wzmocnienia rozwoju gospodarczego regionu.

 • Maluch do żłobka, Rodzic do pracy

  W kwietniu 2017 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Maluch do żłobka, Rodzic do pracy w Gminie Chrzanów”, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2017-2020, 8 oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym. Na realizację zadania gmina otrzymała 498 665,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe OPS budynków przy ul. Jagiellońskiej 2,2a,4 i 6 w Chrzanowie

  Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe OPS budynków przy ul. Jagiellońskiej 2,2a,4 i 6 w Chrzanowie