Perspektywa 2014-2020

 • Zacisze pod lipą

  Umowa o dofinansowanie projektu nr 02275-6935-UM0612967/21 z dnia 2.02.2022 r. pn. „Zacisze pod Lipą-utworzenie dwóch produktów turystycznych- ogrodu sensorycznego i ścieżki dydaktycznej – przy ul. Szymanowskiego w Pogorzycach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

 • Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM

  30.06.2017r. została podpisana umowa na dofinasowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej dla zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM”.

 • Budowa parkingu przy ul. Zielonej w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową

  02.01.2018 r. została podpisana umowa na dofinasowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa7.Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2. Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4. Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR dla zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Zielonej w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul. Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową”

 • Budowa parkingu przy ul. 29 Listopada w ramach zadania pn. Przebudowa ul. 29-go Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja

  7.12.2017 r. została podpisana umowa na dofinasowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa7.Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2. Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4. Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR dla zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. 29 Listopada w ramach zadania pn. Przebudowa ul. 29-go Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja”.

 • Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

  Dzięki ponad 4,7 mln zł dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR zbiornik wodny Chechło, jego przyrodniczy i krajobrazowy potencjał zostanie wykorzystany dla poprawy oferty rekreacyjnej i turystycznej skierowanej do mieszkańców i turystów. Realizacja projektu poprzez zorganizowane zagospodarowanie zbiornika przyczyni się do wzrostu zatrudnienia i wzmocnienia rozwoju gospodarczego regionu.

 • Maluch do żłobka, Rodzic do pracy

  W kwietniu 2017 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Maluch do żłobka, Rodzic do pracy w Gminie Chrzanów”, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2017-2020, 8 oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym. Na realizację zadania gmina otrzymała 498 665,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe OPS budynków przy ul. Jagiellońskiej 2,2a,4 i 6 w Chrzanowie

  Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe OPS budynków przy ul. Jagiellońskiej 2,2a,4 i 6 w Chrzanowie

 • Miejsce Aktywnych Mieszkańców

  Celem projektu jest zaadaptowanie do warunków polskich modelu nowatorskiej usługi społecznej (centrum społecznościowego) świadczonej na zlecenie samorządów przez podmioty ekonomii społecznej (PES), na rzecz społeczności lokalnej, w tym grup defaworyzowanych, z obszarów rewitalizowanych miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze, poprzez wdrożenie modelu w dwóch samorządach Nowego Sącza i Chrzanowa, w oparciu o współpracę ponadnarodową, w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2021 r.

 • Rozwijamy się dzięki e-usługom. Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami

  Nasze miasto bierze udział w projekcie FRDL MISTiA, który wspiera rozwój e-usług w małopolskich miastach Obszar tematyczny projektu: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa / Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami.

 • „Zwiększanie szans edukacyjnych przedszkolaków w gminie Chrzanów”

  Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości dostępu do edukacji dzieciom w wieku przedszkolnym z gminy Chrzanów, poprzez utworzenie i funkcjonowanie dodatkowych 15 miejsc w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Chrzanowie.