Perspektywa 2014-2020

 • Rozwijamy się dzięki e-usługom. Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami

  Nasze miasto bierze udział w projekcie FRDL MISTiA, który wspiera rozwój e-usług w małopolskich miastach Obszar tematyczny projektu: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa / Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami.

 • „Zwiększanie szans edukacyjnych przedszkolaków w gminie Chrzanów”

  Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości dostępu do edukacji dzieciom w wieku przedszkolnym z gminy Chrzanów, poprzez utworzenie i funkcjonowanie dodatkowych 15 miejsc w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Chrzanowie.

 • Wiata rekreacyjna w Luszowicach

  Umowa o dofinansowanie projektu nr 01930-6935-UM0612232/20 z dnia 23.02.2021 r. pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej z grillowiskiem w miejscowości Luszowice” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

 • Urządzenie placu zabaw w Płazie

  Umowa o dofinansowanie projektu nr 01936-6935-UM0612231/20 z dnia 23.02.2021 r. pn. „Urządzenie placu zabaw w Płazie (dz. Nr 1543/42, 1543/43)” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

 • Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu – etap I

  25.01.2018 r. została podpisana umowa na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami, Z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadania pn. Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu – etap I.