Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną i kompetencje Gminy określa Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 2 i 3 Gmina posiada osobowość prawną oraz wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. O ustroju Gminy stanowi jej statut. Schemat organizacyjny Gminy i podstawowe akty prawa stanowione przez Gminę wskazują zakres kompetencji Rady Gminy, Wójta i Urzędu Gminy.