Jednostki pomocnicze

Jednostka pomocnicza gminy to wspólnota terytorialna mieszkańców. Jednostki pomocnicze nie posiadają osobowości prawnej i w związku z tym nie mogą we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność podejmować czynności prawnych. Ich funkcjonowanie i zakres działań w całości zależny jest od gminy. To ona określa kompetencje, sposób wyboru, a po konsultacji z mieszkańcami również granice jednostki pomocniczej.