„Zwiększanie szans edukacyjnych przedszkolaków w gminie Chrzanów”

efrr_kolor-300dpi_42_43.jpg [24.95 KB]

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości dostępu do edukacji dzieciom w wieku przedszkolnym z gminy Chrzanów, poprzez utworzenie i funkcjonowanie dodatkowych 15 miejsc w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Chrzanowie.

W ramach projektu utworzony zostanie oddział przedszkolny dla 15 dzieci w przedziale wiekowym 3-4 lata, zamieszkujących na terenie gminy Chrzanów.

Rozszerzona zostanie oferta edukacyjna o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dla dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów tj.

  - zajęcia gimnastyczno - korekcyjne dla dzieci z problemami motorycznymi, stymulujące rozwój psychoruchowy dzieci,

  -  zajęcia logopedyczne dla dzieci z problemami mowy, stymulujące i kształtujące rozwój mowy i języka.

Wsparciem w projekcie zostaną objęci nauczyciele wychowania przedszkolnego poprzez umożliwienie udziału w szkoleniach podnoszących kompetencję i umiejętności do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach.

Godziny pracy przedszkola dostosowane będą do potrzeb rodziców pracujących poprzez wydłużenie czasu pracy placówki do godziny 1700 celem umożliwienia godzenia życia zawodowego z życiem prywatnym

Wartość projektu: 437 180,21 zł

dofinansowanie: 371 300,19 zł

wkład własny:       65 880,02 zł

Czas realizacji:

od 01.01.2020 r. do 31.07.2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Podziałanie 10.1.2 Wychowanie Przedszkolne – SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt zakłada działania:

Utworzenie dla dzieci 15 nowych miejsc, doposażenie, a następnie zapewnienie bieżącego ich funkcjonowania.

 Poprawę dostępu do wczesnej edukacji dla dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zatrudnienie i dokształcenie wyspecjalizowanego personelu. Zapewnienie dzieciom fachowej opieki wychowawczej oraz zakup pomocy niezbędnych do realizacji dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów, do czasu osiągnięcia poziomu rozwoju i umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia edukacji szkolnej.

Dodatkowo w ramach projektu utworzone zostaną miejsca pracy dla 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego, woźnej oraz pomocy kuchennej w wymiarze 0,25 etatu.

Nabór do projektu, do oddziału przedszkolnego odbędzie się w miesiącu marcu 2020 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny 32 – 623 37 80 w Biurze Projektu jak również z Dyrektorem Przedszkola Samorządowego Nr 1 w celu uzyskania dodatkowych informacji.

 

8570.jpg [164.86 KB]