Miejsce Aktywnych Mieszkańców

belka.jpg [12.60 KB]

 

Celem projektu jest zaadaptowanie do warunków polskich modelu nowatorskiej usługi społecznej (centrum społecznościowego) świadczonej na zlecenie samorządów przez podmioty ekonomii społecznej (PES), na rzecz społeczności lokalnej, w tym grup defaworyzowanych, z obszarów rewitalizowanych miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze, poprzez wdrożenie modelu w dwóch samorządach Nowego Sącza i Chrzanowa, w oparciu o współpracę ponadnarodową, w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2021 r.

Projekt „Miejsce Aktywnych Mieszkańców” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację zadań Gmina Chrzanów otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie 183 383,86 zł

IDEA
MAM to nowatorskie podejście do idei centrum społecznościowego. Przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą działać lokalnie i potrzebują do tego przestrzeni. To miejsce współtworzone przez mieszkańców, lokalne organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli jednostek samorządowych.
Centrum społecznościowe to idea funkcjonowania miejsca, które pozwala mieszkańcom na wspólną aktywność społeczną i obywatelską. Na przestrzeni lat, takie ośrodki, wspierają społeczność w rozwiązywaniu lokalnych problemów oraz samodzielnym zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.
„Organizowanie społecznościowe ma na celu zaangażowanie ludzi do dbania o swoje otoczenie i zabierania głosu w ważnych dla nich kwestiach oraz osiągnięcie długofalowych i trwałych zmian w społeczności. Bez względu na miejsce (osiedle, wieś czy miasto) i temat (zwiększenie liczby pojemników na odpady, remont starego placu zabaw, zablokowanie budowy wieży transmisyjnej czy poprawa połączeń komunikacji publicznej w mieście), pozwala pokazać zwykłym obywatelom, że mogą mieć wpływ na swoje środowisko i być aktywnymi aktorami w przestrzeni publicznej.” – źródło: „Wprowadzanie zmian w społecznościach lokalnych – przewodnik dla organizatorów społecznościowych”, Iwona Nowak
Bazując na doświadczeniach istniejących centrów społecznościowych stworzyliśmy model, który łączy istniejące formy działalności z nowatorskimi elementami współpracy JST, NGO i mieszkańców.
Miejsce Aktywności Mieszkańców będzie działać zgodnie z następującymi wartościami:
Sprawczość – MAM buduje poczucie wpływu, daje moc do działania, rozwija umiejętności miękkie i pomaga inspirować.
Wzajemność – MAM daje możliwość bycia częścią społeczności, włączania się i czerpania satysfakcji z działań na rzecz dobra wspólnego.
Otwartość – MAM jest otwarte dla każdego mieszkańca.
Współodpowiedzialność – MAM jest tworzony wspólnie przez wszystkich jego odbiorców, to miejsce na które wspólnie wpływamy, ale też wspólnie o nie dbamy i odpowiadamy za jego kondycję

OFERTA
STWÓRZ Z NAMI „MIEJSCE AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW”
czyli ogólnodostępne centrum społecznościowe przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą działać lokalnie i potrzebują do tego przestrzeni.

Działania realizowane w ramach MAM-u składają się z trzech etapów:
1. Wypracowywanie koncepcji
2. Wdrażanie
3. Prowadzenie MAM-u przez lokalne NGO

KORZYŚCI DLA NGO:
= przestrzeń: miejsce do pracy jak i przestrzeń do działania
W MAM-ie każdy może realizować własne pomysły na działania dzięki bezpłatnej przestrzeni umożliwiającej realizację różnorodnych przedsięwzięć, także autorskich pomysłów.
= uczestnictwo w cyklu szkoleń, doradztwo merytoryczne i mentoringowe w trakcie tworzenia „Miejsca Aktywności Mieszkańców”
Bezpłatne szkolenia oferowane w trakcie trwania projektu zapewnią kompetencje, które przełożą się na rozwój MAM-u. Pomogą także nabyć odpowiednie umiejętności, by w przyszłości prowadzić samodzielny MAM.
= wsparcie animacyjne

W MAM-ie można skorzystać ze wsparcia animacyjnego i organizacyjnego, co pozwala na stworzenie i rozwój programu dla różnych grup odbiorców.
= wsparcie międzynarodowego partnera projektu
Model wypracowywania oraz prowadzenia Miejsca Aktywności Mieszkańców nie funkcjonuje aktualnie w Polsce, w związku z tym, projekt zakłada skorzystanie z doświadczeń partnera słowackiego Centrum Komunitneho Organizovania– organizacji o dużym doświadczeniu w prowadzeniu centrów społecznościowych.
= współtworzenie nowatorskiego modelu
Model MAM-u stanowi modyfikację słowackiego modelu centrum społecznościowego, który jest adaptacją najnowszej wiedzy i praktyk do społecznych, kulturowych i historycznych uwarunkowań Europy Środkowej. To szczególne podejście do tworzenia centrów społecznościowych wypracowane zostało dzięki wieloletniej współpracy
Centrum Komunitneho Organizovania z amerykańskimi i europejskimi organizacjami specjalizującymi się w tym obszarze.
= wypracowany plan działania dla niezależnie działającego MAM-u

DLA KOGO?
Oferta kierowana jest do:
organizacji pozarządowych,
grup nieformalnych
oraz mieszkańców z Chrzanowa i Nowego Sącza.

KOORDYNATORZY
CHRZANÓW
Grzegorz Olszowik, mamchrzanow@gmail.com
Klaudia Głogowska (osoba kontaktowa partnera projektu, UM Chrzanów), mam@chrzanow.pl

NOWY SĄCZ
Adrianna Krzak, akrzak@nowysacz.pl 
Kamila Mateja, kmateja@nowysacz.pl

 

MIEJSCE AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW – KORZYŚCI DLA SAMORZĄDU, NGO I MIESZKAŃCÓW
KORZYŚCI DLA SAMORZĄDU:

= przestrzeń łącząca władze samorządowe, sektor pozarządowy oraz samych obywateli, w której budowana jest współpraca międzysektorowa
= miejsce, gdzie możliwa jest bezpośrednia komunikacja między przedstawicielami samorządu i mieszkańcami; dla samorządowców i urzędników udział w wydarzeniach MAM-u jest okazją do budowania partnerskich relacji i zmniejszania dystansu między urzędnikami i mieszkańcami
= przestrzeń i wsparcie do realizacji oficjalnych spotkań z mieszkańcami w mniej oficjalnej atmosferze np. spotkań konsultacyjnych, warsztatów, wydarzeń informacyjnych
= narzędzie do wzmacniania społeczności lokalnej na terenie rewitalizowanym, aktywizowania jej, włączania w sprawy miasta a nawet umożliwiania samodzielnego rozwiązywania problemów
= dostęp do bieżących informacji o potrzebach i problemach społeczności oraz mechanizm znajdywania innowacyjnych rozwiązań problemów
= udział w wypracowywaniu i testowaniu nowatorskiego modelu Inkubowania Miejsc Aktywności Mieszkańców, tworzonych wspólnie przez organizacje pozarządowe i samorząd lokalny

KORZYŚCI DLA NGO:
= miejsce do prowadzenia spotkań, realizacji warsztatów i wydarzeń, przestrzeń do pracy roboczej (dostęp do sprzętu elektronicznego, szafka)
= nowe podejście do pracy z odbiorcami – metoda budowania społeczności lokalnej, którą NGO poznają dzięki uczestnictwu w cyklu szkoleń, wizycie studyjnej i mentoringowi w trakcie tworzenia „Miejsca Aktywności Mieszkańców” oraz wsparciu partnera słowackiego

= wsparcie animacyjne w planowaniu i realizacji nowych działań dla mieszkańców
= przestrzeń do nawiązywania kontaktów, współpracy z innymi NGO oraz urzędem, bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami oraz liderami lokalnymi
= dla najbardziej zaangażowanych NGO – możliwość poprowadzenia MAM-u wraz z innymi organizacjami po zakończeniu trwania projektu, na prowadzenie którego gmina ogłosi otwarty konkurs ofert dla NGO

KORZYŚCI DLA MIESZKAŃCÓW:
= miejsce spotkań, gdzie mieszkańcy wspólnie rozmawiają o sprawach dla nich najważniejszych, zmieniają swoją okolicę
= miejsce do prowadzenia różnego rodzaju nieformalnych działań edukacyjnych organizowanych przez samych mieszkańców (np. spotkania hobbystyczne, pokazy, wymiany, eventy)
= platforma do partycypacji mieszkańców w rozwoju miasta – zabierania głosu w lokalnych tematach, wypracowywania rozwiązań, podejmowania inicjatywy
= animacja życia społeczności sąsiedzkich i tematycznych (np. grup zainteresowań, grup o podobnych problemach i potrzebach np. mam z małymi dziećmi, seniorów, fanów ogrodnictwa, wędkarzy, cyklistów, harcerzy)
= wsparcie w realizacji oddolnych inicjatyw (np. pikników sąsiedzkich) – organizacyjne, promocyjne, merytoryczne

PARTNERZY
Biuro Inicjatyw Społecznych
Zadania: koordynacja formalna oraz merytoryczna projektu, opracowanie Modelu Centrum Społecznościowego, moderacja procesu wypracowywania założeń Centrum w każdym z samorządów, animacja współpracy z samorządem, wsparcie lokalnych NGO w przygotowaniu i prowadzeniu Centrum, prowadzenie działań edukacyjnych dla przedstawicieli JST, NGO i lokalnej społeczności.

Gmina Chrzanów
Zadanie: praca nad wdrożeniem Centrum Społecznościowego w Chrzanowie.

Miasto Nowy Sącz
Zadanie: praca nad wdrożeniem Centrum Społecznościowego w Nowym Sączu.
Centrum Komunitneho Organizovania
Zadanie: dzielenie się doświadczeniem w prowadzeniu Centrów Społecznościowych.

gminachrzanw.jpg [12.19 KB] Gmina Chrzanów 
www.chrzanow.pl 
Urząd Miejski w Chrzanowie
Aleja Henryka 20
32-500 Chrzanów
tel. (32) 758 51 44
e-mail: promocja@chrzanow.pl 
547px-POL_Nowy_Sącz_COA.svg.png [108.84 KB] Miasto Nowy Sącz 
www.nowysacz.pl 
ul.Rynek 1
33-300 Nowy Sącz
tel: 18-443-53-08
e-mail: urzad@nowysacz.pl 
CKO_logo-512x512.jpg [27.24 KB] Centrum Komunitnho Organizovania
www.cko.sk 
Namastie Mladeze 587/17
960 01 Zvolen
tel. 421910324396
e-mail: maros@cko.s