Maluch do żłobka, Rodzic do pracy

rpowm.jpg [9.20 KB]

 

W kwietniu 2017 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Maluch do żłobka, Rodzic do pracy w Gminie Chrzanów”, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2017-2020, 8 oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym. Na realizację zadania gmina otrzymała 498 665,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest umożliwienie w okresie 01.09.2017 r. do 30.08.2019 r. wejścia lub powrotu na rynek pracy 32 rodzicom z gminy Chrzanów poprzez usunięcie bariery braku miejsca opieki dla dziecka w Żłobku Miejskim w Chrzanowie.

 
Cele szczegółowe projektu to:
- zwiększenie dostępności opieki dla dzieci do lat 3 na terenie gminy Chrzanów poprzez utworzenie dla dzieci 16 nowych miejsc organizacyjnych
- objęcie opieką w okresie realizacji projektu 32 dzieci do lat 3 z terenu gminy Chrzanów
- umożliwienie 32 rodzicom z gminy Chrzanów łączenia życia zawodowego z prywatnym
- poprawa dostępu do wczesnej edukacji i socjalizacji 32 dzieci do lat 3 poprzez zapewnienie im fachowej opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej oraz o charakterze edukacyjnym do czasu osiągnięcia poziomu rozwoju i umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej.

 
Zaplanowane w projekcie działania obejmują:
- doposażenie i adaptację pomieszczeń w celu utworzenia 16 nowych miejsc opieki
- zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc opieki
- zapewnienie 10 godzinnej opieki nad dziećmi, stwarzającej rodzicom warunki do godzenia życia rodzinnego z zawodowym.

 

Czynnikiem zachęcającym do udziału w projekcie jest dofinansowanie odpłatności za opiekę tj. ok. 50 % kosztów ponoszonych obecnie przez rodziców. Projekt adresowany jest do osób pozostających przez dłuższy czas bez pracy, w szczególności osób samotnie wychowujących dzieci (w tym także dzieci niepełnosprawnych) lub osób zamierzających powrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i wychowawczym. W ramach projektu utworzone zostaną także miejsca pracy dla 2 opiekunów dziecięcych i pomocy do dzieci.

obekprojekt.jpg [141.15 KB]