Przebudowa części drogi gminnej ul. Morgowej i ul. Długiej w Balinie

loga1.jpg [90.92 KB]

„Przebudowa części drogi gminnej ul. Morgowej (nr 100838K) w km 0+000,00 do km 0+636,98 i ul. Długiej (nr 100887K) w km 0+013,34 do km 0+341,49 we wsi Balin”
Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach operacji typu „budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa nr 00026-65151-UM0600329/22 zawarta została w dniu 1 sierpnia 2023 r.

Wartość operacji: 2 466 673,57 zł w tym:
Kwota środków własnych: 943 070,48 zł
Kwota dofinansowania: 1 523 603,09 zł
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Cel operacji – Poprawa dostępności infrastruktury technicznej poprzez przebudowę dróg gminnych, tj. ul. Morgowej i ul. Długiej we wsi Balin.