Budowa parkingu przy ul. 29 Listopada w ramach zadania pn. Przebudowa ul. 29-go Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja

efrr_kolor-300dpi_39.jpg [24.95 KB]

7.12.2017 r. została podpisana umowa na dofinasowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa7.Infrastruktura transportowaDziałanie 7.2. Transport kolejowyPoddziałanie 7.2.4. Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR dla zadania
pn. „Budowa parkingu przy ul. 29 Listopada w ramach zadania pn. Przebudowa ul. 29-go Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja”.

Wartość projektu 642 060,00 zł
Wysokość dofinansowania 212 457,62 zł
Planowany termin realizacji 2018 -2019

Przedmiotem projektu jest kompleksowa poprawa infrastruktury podróżnych, zwłaszcza osób podróżujących koleją. Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę 42 miejsc parkingowych w tym
5 miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Projekt obejmuje również:

 • wykonanie ciągu komunikacyjnego jako infrastruktury towarzyszącej
 • wykonanie elementów organizacji ruchu: oznakowanie poziome, pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci wynagrodzeń segmentowych przejść dla pieszych oraz
 • płyt chodnikowych dla niewidomych i słabowidzących
 • budowę kanalizacji deszczowej - system odwodnienia (studzienki ściekowe z wpustami, przykanaliki, studnie rewizyjne),
 • budowę oświetlenia terenu w celu poprawy bezpieczeństwa,
 • przebudowę linii kablowej teletechnicznej,
 • zabezpieczenie istniejącego gazociągu i zabudowę sączków węchowych,
 • roboty wykończeniowe.

Budowa parkingów pozwoli na uatrakcyjnienie transportu kolejowego i spowodowanie przeniesienia części ruchu z transportu drogowego na drogi kolejowe. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób podróżujących i przystosowanie jej do obecnie panujących standardów zwiększy liczbę osób korzystających z transportu kolejowego. Ponadto wszystkie te działania pozwolą na utworzenie strategicznego dla całego regionu centrum parkingowego i węzła komunikacyjnego.

Planowany do realizacji projekt ma bezpośredni wpływ na zdefiniowane problemy i potrzeby ponieważ:

 1. Rozwiąże częściowo problem dużego obciążenia ruchem, gdyż układ drogowy zostanie odciążony ponieważ część sporej liczby pasażerów środków komunikacji indywidualnej, kumulujących się
  w określonych kierunkach w zależności od pory dnia, skorzysta z transportu zbiorowego (drogowego bądź kolejowego).
 2. Pozytywnie wpłynie na niekorzystne proporcje w zakresie transportu codziennego do pracy, gdzie wciąż najpopularniejszym środkiem transportu pozostaje samochód prywatny oraz istnieje słabe wykorzystanie transportu kolejowego.
 3. Zlikwiduje istniejący brak integracji gałęzi transportu i nowoczesnych rozwiązań dla obsługi podróżnych.
 4. Zaplanowane działania docelowo zmniejszą ruch samochodowy co przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz zmniejszenia ilości hałasu, tym samym poprawi się jakość życia mieszkańców i wzrośnie atrakcyjności Gminy.

Ponadto Projekt wpłynie na uatrakcyjnienie transportu kolejowego i zbiorowego do potrzeb osób podróżujących i przystosowanie jej do obecnie panujących standardów.

Potencjalni odbiorcy projektu, tj. uczniowie, studenci, osoby dojeżdżające do pracy oraz podróżujący w celach biznesowych czy turystycznych, odbiorcy szeroko rozumianych usług społecznych - będą mogli dokonać wyboru biorąc pod uwagę prędkość podróżowania, parametry kosztowe, standard oraz komfort podróży.