Budowa drogi gminnej ul. Podleśnej - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Budowa drogi gminnej ul. Podleśnej 100879K w km od 0+000,00 do km 0+393,08 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów

naglowek_loga_rzadowyfunduszdrog.jpg [29.39 KB]
Zadanie pn.:"Budowa drogi gminnej ul. Podleśnej 100879K w km od 0+000,00 do km 0+393,08 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów" realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wysokość dofinansowania: 1 473 446,00 zł
Całkowita wartość: 2 946 937,36 zł

Okres realizacji zadania:
Data rozpoczęcia realizacji: 5.11.2021 r.
Odbiór końcowy: 24.05.2023 r.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

 • budowę ulicy klasy technicznej D,
 • dowiązanie do skrzyżowań z drogą powiatową (ul. Łowieckiej i ul. Kopanina),
 • budowę chodników,
 • budowę ścieżki rowerowej,
 • budowę zjazdów indywidualnych,
 • inwentaryzację, plan wycinki i projekt nasadzeń zieleni,
 • prolongowanie uzgodnień branżowych umożliwiające wykonanie zabezpieczenia, usunięcia kolizji oraz przekładek wszystkich urządzeń obcych,
 • budowę systemu odwodnienia – budowa kanalizacji deszczowej,
 • budowę oświetlenia,
 • budowę kanału technologicznego,
 • zabezpieczenie lub przebudowę kolidujących z przedmiotową inwestycją następujących sieci uzbrojenia:
  - sieć wodociągowa
  - sieć gazowa
  - sieć elektroenergetyczna (nn, SN)
  - sieć teletechniczna
 • uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie,
 • uzyskanie oświadczenia projektanta wraz z potrzebnymi dokumentami dotyczącymi wykonania zmian nieistotnych polegających na budowie wzniesionego przejścia dla pieszych wykonanego z
  nawierzchni asfaltowej oraz zmiany materiałowej chodnika przy ścieżce rowerowej z kostki brukowej na nawierzchnię asfaltową,
 • udrożnienie, pogłębienie, regulacja istniejącego rowu leśnego zgodnie z wytycznymi operatu wodnoprawnego oraz Nadleśnictwa Chrzanów,
 • opracowanie, uzgodnienie wraz z wykonaniem tymczasowej i stałej organizacji ruchu.

Koordynacja branżowa z zadaniem inwestycyjnym „Budowa drogi gminnej ul. Łowieckiej 100622K w km od 0+000,00 do km 0+953,60 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów”.