Cyfrowa Gmina - Program Operacyjny Polska Cyfrowa

logo_ue.jpg [36.31 KB]


Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina" POPC.05.01.00-00-0001/21-00 realizacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

banner_na_strone_cg1.jpg [119.14 KB]

 

Opis projektu:
Gmina Chrzanów złożyła wniosek o grant w konkursie „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU.
Wniosek został pozytywnie oceniony przez Komisję Przyznającą Granty.

Wartość dofinansowania:
796 667,00 zł (100% kosztów kwalifikowalnych)

Cele projektu:

zwiększenie potencjału cyfrowego
zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemom informatycznym.

Działania:

Poszczególne działania będą realizowane w ramach czterech obszarów:

  • cyfryzacja;
  • zakup sprzętu IT dla gminnych placówek oświatowych;
  • edukacja cyfrowa dla urzędników;
  • zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Efekty projektu:

  • wzrost potencjału cyfrowego gminy;
  • wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych;
  • doposażenie gminy w zasoby IT;
  • wzrost kompetencji pracowników Urzędu Miejskiego z zakresu edukacji cyfrowej i cyberbezpieczeństwa.

Termin realizacji:
do 30 września 2023 r.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19

Strona projektu V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU – Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu).