Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej - Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej nr 100608 K odcinek I w km 0+000,00 do km 0+145,50, budowa odcinka II w km 0+145,50 do km 0+355,50, przebudowa - odcinek III od 0+000,00 do km 0+079,10 w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów

zostało zrealizowane przez gminę Chrzanów z udziałem środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowity koszt wykonanego zadania wyniósł (brutto): 1 220 767,09 zł

Wartość przyznanego dofinansowania z FDS: 580 199,00 zł

Wkład własny Gminy Chrzanów: 640 568,09 zł

Okres realizacji zadania:
Data rozpoczęcia realizacji zadania 17.03.2020 r.
Data zakończenia realizacji zadania 29.09.2020 r.

Zakres robót obejmował:

  • budowę, przebudowę drogi z nawierzchni asfaltowej,
  • budowę chodników dla pieszych z kostki brukowej,
  • budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę wpustów deszczowych,
  • przebudowę sieci elektroenergetycznej,
  • przebudowę i rozbudowę oświetlenia drogi,
  • budowę kanału technologicznego,
  • budowę sieci teletechnicznej naziemnej,
  • wykonanie 37 miejsc postojowych, w tym 1 dla niepełnosprawnych.