Rozbudowa drogi ul. 29 Listopada - Fundusz Dróg Samorządowych

Rozbudowa drogi ul. 29 Listopada wraz z budową skrzyżowania (rondo) wraz z budową połączenia z drogą krajową DK79 ul. Krakowską poprzez wlot nowoprojektowanej ul. Zielonej

Całkowity koszt wykonanego zadania: 7 660 782,09 zł

Wartość dofinansowania z FDS: 3 250 700,00 zł

Wkład własny Gminy Chrzanów: 4 410 082,09 zł

Okres realizacji zadania:
Data rozpoczęcia realizacji zadania 28.11.2019 r.
Data zakończenia realizacji zadania 30.10.2020 r.

Zakres robót obejmował:

 • budowę 6-cio wlotowego ronda,
 • wykonanie chodników, ścieżek rowerowych, wysepek dzielących wraz z odpowiednimi obramowaniami,
 • budowę pasów postojowych w ramach pasa drogowego ulic,
 • budowę zjazdów,
 • rozbudowę, przebudowę lub zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,
 • rozbudowę systemu odwodnienia poprzez wykonanie: korytek ściekowych liniowych, ścieków betonowych oraz drenaży francuskich,
 • wykonanie elementów organizacji ruchu,
 • budowę nowego wlotu ul. zielonej stanowiącej dojazd do miejsc postojowych wraz z budową chodników obustronnych,
 • budowę 34 miejsc postojowych,
 • przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę sieci elektroenergetycznych oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego,
 • rozbudowę oświetlenia ulicznego,
 • budowę kanału technologicznego.