Informacja Burmistrza Miasta Chrzanowa dotycząca procesu rewitalizacji w gminie Chrzanów

W dniu 30 czerwca 2020 r. podjęta została Uchwała Nr XXII/222/2020 Rady Miejskiej w Chrzanowie o zmianie Uchwały Nr XXII/194/2016 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 6 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Chrzanów, w której ustanowiono na rzecz gminy Chrzanów prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.

Rada Miejska w Chrzanowie w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie uchwały Nr XXII/222/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., nie podjęła uchwały na podstawie art. 25 ww. ustawy w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

W związku z powyższym, w odpowiedzi na liczne pytania dotyczące prawa pierwokupu przysługującego gminie do nieruchomości położnych w obszarze rewitalizacji informuję, że zgodnie z art. 11 ust. 6 ww. ustawy uprawnienie gminy do korzystania z prawa pierwokupu do nieruchomości położnych w obszarze rewitalizacji utraciło moc z dniem 29 lipca 2022 r.