Nowe normy informowania i alarmowania o zanieczyszczeniu powietrza

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, od 11 października w Polsce obowiązują nowe normy informowania i alarmowania o zanieczyszczeniu powietrza. Ponadto na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1211), zmianie uległ sposób powiadamiania w zakresie określania ryzyka oraz wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego i informowania, substancji w powietrzu. W związku z powyższym, proszę przyjąć poniższe informacje.

Nowe wartości średniodobowe dla poziomu informowania i poziomu alarmowego pyłu PM10 wynoszą kolejno 100 i 150 μg/m3. Informacja o ryzyku wystąpienia przekroczeń poziomów alarmowych, informowania, dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu przygotowywana jest natomiast przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska i rozporządzenia Ministra Środowiska mają charakter nadrzędny w stosunku do zapisów Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w zakresie planu działań krótkoterminowych.

W związku z powyższym, proszę o przyjęcie informacji na temat uzgodnionej z GIOŚ i Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, procedury postępowania:

  • 1 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza będzie ogłaszany według procedury opisanej w Programie ochrony powietrza, a więc w przypadku wystąpienia poziomu PM10 powyżej 50 μg/m3 w dniu poprzednim lub prognozy powyżej 50 μg/m3 na dzień bieżący. Obowiązują działania krótkoterminowe określone dla 1 stopnia.
  • 2 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza będzie ogłaszany na podstawie informacji z GIOŚ o ryzyku przekroczenia na dzień bieżący poziomu 100 μg/m3 bazującej na krajowych prognozach jakości powietrza. Obowiązują działania krótkoterminowe określone dla 2 stopnia.
  •  3 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza będzie ogłaszany na podstawie informacji z GIOŚ o ryzyku przekroczenia na dzień bieżący poziomu 150 μg/m3 bazującej na krajowych prognozach jakości powietrza. Obowiązują działania krótkoterminowe określone dla 3 stopnia.

Komunikaty o wprowadzeniu 1 stopnia będą publikowane na stronie Urzędu Marszałkowskiego: https://powietrze.malopolska.pl/komunikaty oraz poprzez newsletter.

Ryzyko przekroczenia poziomu informowania oraz poziomu alarmowania ustalane jest przez GIOŚ na podstawie prognoz dostępnych pod adresem internetowym:

http://powietrze.gios.gov.pl/pip/airPolution?woj=malopolskie

Komunikaty o wprowadzeniu 2 i 3 stopnia będą przekazywane przez WCZK do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego oraz publikowane są w ramach Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO), które . są dostępne na stronie internetowej:
https://komunikaty.tvp.pl/komunikaty/malopolskie/ogolneDodatkowym  źródłem  informacji  o komunikatach w przypadku 2 i 3 stopnia będzie strona Urzędu Marszałkowskiego:  https://powietrze.malopolska.pl/komunikatyoraz newsletter.

Powiatowe centra zarządzania kryzysowego są odpowiedzialne za przekazanie informacji o wprowadzeniu 2 i 3 stopnia zagrożenia do gmin, placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek ochrony zdrowia.

Gminy odpowiadają m.in. za przygotowanie i aktualizację listy kontaktów do podmiotów i instytucji, które powinny być powiadamiane przez powiatowe centra zarządzania kryzysowego o wprowadzeniu zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza.