Programy profilaktyczne

Programy profilaktyczne dostępne dla mieszkańców gminy Chrzanów w 2024 roku

Lp.

Nazwa programu

Podmiot realizujący / miejsce wykonywania

Uwagi

1.

Program profilaktyki raka szyjki macicy

1.  Poradnia Ginekologiczno-Położnicza MPR-S nr 1 w Chrzanowie
ul. Sokoła 19
tel. 326232211-13 wewn.40

2.  Poradnia Ginekologiczno-Położnicza MPR-S nr 2 w Chrzanowie
ul. Władysława Broniewskiego 16c
tel. 326230638

3.  Poradnia Ginekologiczno-Położnicza MPR-S nr 3 w Chrzanowie
ul. Kalinowa 7
326618756

4.   Poradnia Ginekologiczno-Położnicza WOZ Płaza
ul. Doktora Janusza Korczaka 2
tel. 326131250 wewn.22

Kryteria udziału:

Kobiety w wieku 25-59 lat, które w ciągu 3 lat nie miały wykonanego wymazu cytologicznego w ramach Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.

Badanie wykonywane u wszystkich pacjentek, które spełniają kryteria i chcą korzystać z usług medycznych w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego sp. z o.o. w Chrzanowie.

2.

Program profilaktyki chorób układu krążenia

Lekarz, pielęgniarka w gabinecie zabiegowym podstawowej opieki zdrowotnej, (do której złożono deklarację wyboru).

Badanie lekarskie oraz wykonanie badań analitycznych u osób znajdujących się na liście lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i w danym roku kalendarzowym, będące w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców).

3.

Program profilaktyki gruźlicy

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, (do której złożono deklarację wyboru).

Program skierowany jest do osób dorosłych znajdujących się na liście pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, które nie posiadają w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, są to: osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już z rozpoznaną gruźlicą lub osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności:

-     długotrwałe bezrobocie;

-     niepełnosprawność;

-     długotrwała choroba;

-     uzależnienie od substancji psychoaktywnych;

-     bezdomność.

Program obejmuje zebranie wywiadu oraz przeprowadzenie edukacji zdrowotnej, w której wskazuje się dalszy sposób postępowania.

4.

Grupowa profilaktyka fluorkowa

Wszystkie placówki oświatowe, z którymi ZLA sp. z o.o. w Chrzanowie ma podpisaną umowę współpracy.

Świadczenie realizowane przez pielęgniarki szkolne, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Program obejmuje uczniów szkół podstawowych w klasach 1-6, polegające na nadzorowanych szczotkowaniu zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku w odstępach 6 tygodniowych.

Program prowadzony jest na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1mg/l).

5.

Program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy

Zakład Diagnostyki Obrazowej, pawilon B, I piętro, tel. 326247414, w dniach: poniedziałek – piątek: godz. 8.00-14.00

Szpital Powiatowy w Chrzanowie, ul. Topolowa 16

(Termin badania należy ustalić osobiście lub telefonicznie w rejestracji Zakładu Diagnostyki Obrazowej, pawilon B, I piętro, tel. 326247414, w dniach: poniedziałek – piątek: godz. 8.00-14.00)

Program obejmuje badania mammograficzne u kobiet w wieku od 45 do 74 roku życia (tj. urodzonych w latach 1950-1979), ubezpieczonych, które w ciągu ostatnich 2 lat nie poddały się badaniu lub otrzymały pisemne wskazanie do wykonania kolejnej mammografii po upływie roku. Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania.

6.

Program profilaktyki raka piersi – etap pogłębionej diagnostyki

Poradnia Onkologiczna, pawilon D, parter, w dniach: poniedziałek: godz. 10.00-17,40, środa: godz. 8.00-14.30)

Szpital Powiatowy w Chrzanowie, ul. Topolowa 16

(Termin badania należy ustalić osobiście lub telefonicznie w Centralnej Rejestracji, tel. 326247536, 326247537, w dniach: poniedziałek – piątek: godz. 7.00-17.00)

Program adresowany jest do kobiet w wieku od 45 do 74 roku życia (tj. urodzonych w latach 1950-1979) skierowanych z etapu badań podstawowych przez lekarza radiologa po wykonaniu badania mammograficznego. Porada obejmuje – badanie lekarza specjalisty, skierowanie na dalsze badania, ocena wyników przeprowadzonych badań dodatkowych – USG, biopsja i postawienie diagnozy.

7.

Program profilaktyki raka szyjki macicy ‑ etap podstawowy

Poradnia Ginekologiczna, pawilon D

Szpital Powiatowy w Chrzanowie, ul. Topolowa 16

(Termin badania należy ustalić osobiście lub telefonicznie w Poradni Ginekologicznej, pawilon D, parter, nr tel. 326247541, w dniach: poniedziałek – piątek, godz. 10.00-12.00)

Program obejmuje badania cytologiczne u kobiet w wieku od 25 do 64 lat (tj. urodzone w latach 1999-1960). Badania przeprowadzane są raz na 3 lata.

Porada obejmuje – wywiad, pogranie cytologii, ocenę wyniku cytologii, edukację w zakresie prewencji nowotworu szyjki macicy. Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania.

8.

Program profilaktyki raka szyjki macicy – etap pogłębionej diagnostyki

Poradnia Ginekologiczna, pawilon D

Szpital Powiatowy w Chrzanowie, ul. Topolowa 16

(Termin badania należy ustalić osobiście lub telefonicznie w Poradni Ginekologicznej, pawilon D, parter, nr tel. 326247541, w dniach: poniedziałek – piątek, godz. 10.00-12.00)

Program obejmuje badania kolposkopowe, pobranie wycinków do badania histopatologicznego, postawienie diagnozy.

9.

Program badań przesiewowych raka jelita grubego

Szpital Powiatowy w Chrzanowie, ul. Topolowa 16

(Termin badania należy ustalić osobiście lub telefonicznie w rejestracji ogólnej, nr tel. 326247536-37, po ustaleniu terminu na kwalifikację pod nr tel. 326247377, w dniach: środa godz. 10.00-11.00, czwartek godzina 9.00 – 10.00, która odbywa się w Pracowni Endoskopii, pawilon A, parter.

Program obejmuje badania kolonoskopowe dla osób w wieku 50-65 lat oraz 40-49 lat, które posiadają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego.