Inicjatywa lokalna

 

Masz pomysł na działanie?
Możesz je zrealizować z sąsiadami przy wsparciu urzędu!

 

Czym jest Inicjatywa lokalna?

To jedna z form współpracy samorządu z mieszkańcami, służąca wspólnej realizacji zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności. Jeśli masz pomysł na konkretne, ważne dla swojej okolicy działania i chcesz zaangażować się w ich wykonanie, możesz złożyć do urzędu wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Pomysły na działanie, czyli jakich zadań mogą dotyczyć wnioski o realizację zadania publicznego w zakresie inicjatywy lokalnej Zgłaszane pomysły muszą się wpisywać w przynajmniej jeden z obszarów ujętych w art. 19b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile stanowią one zadana własne gminy w zakresie przepisów prawa. W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania, które są możliwe do wykonania w trakcie jednego roku budżetowego i będą realizowane na obszarze dostępnym dla wszystkich mieszkańców gminy Chrzanów.

Kto może złożyć wniosek?

1. co najmniej dwaj mieszkańcy gminy Chrzanów bezpośrednio,
2. mieszkańcy gminy Chrzanów za pośrednictwem organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie gminy Chrzanów.

Jak złożyć wniosek?

W formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż na 6 tygodni przed planowaną datą realizacji zadania:
1. osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, na Dzienniku Podawczym,
2. poprzez operatora pocztowego na adres Urzędu Miejskiego w Chrzanowie,
3. poprzez system ePUAP - wniosek złożony poprzez ePUAP jest równoważny złożonemu w postaci papierowej.

Co dalej?

Wniosek poddany zostanie ocenie formalnej i weryfikacji merytorycznej.
W przypadku pozytywnej decyzji o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, właściwa komórka organizacyjna urzędu, wspólnie z wnioskodawcami opracuje dokumenty niezbędne do podpisania umowy, w tym harmonogram realizacji zadania oraz jego kosztorys.

Realizujemy!

W realizację projektu angażują się mieszkańcy i urzędnicy zgodnie z podziałem zadań.
Jeżeli to działanie dla Ciebie, czekamy!


Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr ORG.0050.562.2020 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie określenia pomocniczego wzoru wniosku, wzoru listy poparcia, ramowego wzoru umowy oraz sprawozdania o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 


Formularze do pobrania: