Bon Żłobkowy

W gminie Chrzanów można skorzystać ze świadczenia rodzinnego w formie pieniężnej, pn. ”Chrzanowski Bon Żłobkowy”. Celem Bonu jest stworzenie przyjaznych warunków dla rodzin z małymi dziećmi poprzez udział gminy w zapewnieniu środków finansowych w wysokości 300 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku od 1 roku do 3 lat korzystające z usług niepublicznego żłobka lub niepublicznego klubu dziecięcego. Proponowane rozwiązania mają również na celu umożliwienie rodzicom i opiekunom dzieci podjęcia aktywności zawodowej lub powrót na rynek pracy po zakończonym urlopie rodzicielskim.

Zasady korzystania z Bonu określone zostały w Uchwale Nr X/87/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 września 2019 r. o wprowadzeniu świadczenia pieniężnego ”Chrzanowski Bon Żłobkowy” dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Chrzanów.

Uchwała Nr LVIII/608/2023 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2023 r. o zmianie uchwały Nr X/87/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 września 2019 roku o wprowadzeniu świadczenia pieniężnego ”Chrzanowski Bon Żłobkowy” dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Chrzanów podwyższająca kwotę Bonu Żłobkowego do 300 zł.

Prowadzeniem postępowań dotyczących Chrzanowskiego Bonu Żłobkowego zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie.

KOMU PRZYSŁUGUJE BON?
O Chrzanowski Bon Żłobkowy mogą ubiegać się rodzice, opiekunowie faktyczni, osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej albo samotnie wychowujący dziecko rodzic, opiekun faktyczny, opiekun prawny albo osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej, którzy:

  • zamieszkują na terenie Gminy Chrzanów,
  • nie występują bądź odstępują z ubiegania się o objęcie dziecka opieką w Żłobku Miejskim w Chrzanowie,
  • są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową,
  • nie korzystają z urlopu wychowawczego,
  • rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym, którego naczelnik jest miejscowo właściwy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Chrzanów, jeżeli uzyskują dochody lub przychody podlegające opodatkowaniu tym podatkiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • mają zawartą umowę o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy (należy przez to rozumieć odpowiednio żłobek i klub dziecięcy prowadzony przez instytucje publiczne, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wpisany do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Chrzanowa).

Z Chrzanowskiego Bonu Żłobkowego mogą skorzystać również niepracujący rodzice. Warunkiem jest kontynuowanie nauki w systemie dziennym, udział w stażu, przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych, pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny lub całkowita niezdolności do pracy potwierdzona orzeczeniem uprawnionego organu.

KOMU ŚWIADCZENIE NIE PRZYSŁUGUJE?
Świadczenie nie przysługuje osobom, których dziecko zostało objęte opieką przez Żłobek Miejski w Chrzanowie lub umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

NA JAKI OKRES PRZYZNAWANY JEST BON ŻŁOBKOWY?
Chrzanowski Bon Żłobkowy przyznawany jest na rok kalendarzowy. W przypadku złożenia wniosku po rozpoczęciu roku szkolnego prawo do świadczenia ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca roku szkolnego, chyba że prawo do świadczenia powstało później lub umowa o objęcie dziecka opieką została zawarta na okres krótszy.

W JAKIEJ WYSOKOŚCI WYPŁACANY JEST CHRZANOWSKI BON ŻŁOBKOWY?
Wysokość świadczenia pieniężnego Chrzanowski Bon Żłobkowy wynosi 300,00 zł miesięcznie. Świadczenie będzie wypłacane w okresach miesięcznych na wskazany osobisty rachunek bankowy wnioskodawcy.

KIEDY I GDZIE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wnioski można składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie (budynek nr 4, 6 - parter, pokój nr 6 lub 7) lub za pośrednictwem poczty na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie
ul. Jagiellońska 4
32-500 Chrzanów