Placówki

 • Przedszkola

  Sieć publicznych oddziałów przedszkolnych i przedszkoli stwarza możliwość wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i zmniejszenia nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej i odpowiada obserwowanemu w Gminie zapotrzebowaniu. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i przedszkola realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, zapewniającą bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie, zatrudniając nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.

 • Żłobek

  Żłobek usytuowany jest w bardzo dogodnym miejscu, w bezpiecznej odległości od dużych, hałaśliwych ulic. Budynek otoczony jest ogrodem stwarzającym warunki do zabaw na świeżym powietrzu.

 • Szkoły Podstawowe

  Gmina Chrzanów prowadzi 9 szkół podstawowych. Szkoły podstawowe są placówkami obwodowymi, co oznacza, że w rejonie zamieszkania każdego ucznia jest szkoła, w której ma on zagwarantowane miejsce do nauki. Nauka w szkole podstawowej trwa 8 lat i jest obowiązkowa.

 • Szkoły Ponadpodstawowe

  ⁣Na terenie gminy Chrzanów znajdują się szkoły średnie o różnorodnych profilach: zarówno licea, jak i techniczne szkoły maturalne oraz zawodowe.

 • Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Janiny Garści w Chrzanowie

  ⁣Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Chrzanowie powstała w 1963 roku jako filia Państwowej Szkoły Muzycznej I-stopnia w Oświęcimiu. System edukacji artystycznej, do której należy podstawowy (I-szy) stopień chrzanowskiej szkoły oparty jest na naborze uczniów drogą badania uzdolnień muzycznych.

 • Placówki niepubliczne

  ⁣Na terenie Gminy znajdują się niepubliczne przedszkola, a także szkoła podstawowa, założona i prowadzona przez fundację.

 • Inne szkoły, ośrodki edukacyjne i kluby dziecięce

  ⁣⁣⁣