Centrum Usług Socjalnych

Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie
ul. Kolonia Stella 11
32-500 Chrzanów
tel/fax 32 623 52 60
tel/fax 32 623 89 51

e-mail: cus@chrzanow.pl 
cus.chrzanow@op.pl 

Misją Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie jest udzielanie wsparcia osobom i rodzinom chrzanowskiej wspólnoty samorządowej znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych poprzez świadczenie opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, a także specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz wspieranie rodzin poprzez objęcie opieką i wychowaniem dziecka.

Zadania jednostki realizowane są w miejscu zamieszkania klientów i w siedzibie Centrum. Wsparcie udzielane w miejscu zamieszkania osobom niepełnosprawnym, niesamodzielnym i starszym obejmuje pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych (żywieniowych, gospodarczych, organizacyjnych, opieki higienicznej), uczeniu i rozwijaniu umiejętności do samodzielnego życia (prowadzeniu treningów samoobsługi, asystowaniu w codziennych czynnościach życiowych) oraz nawiązywaniu kontaktów z otoczeniem.

W ramach Centrum Usług Socjalnych funkcjonują: noclegownia dla bezdomnych mężczyzn oraz świetlica środowiskowa.
Noclegownia udziela schronienia i noclegu bezdomnym mężczyznom z terenu gmin: Chrzanów, Libiąż, Trzebinia. Osoby tam przebywające otrzymują pomoc w zakresie: pracy socjalnej, możliwości korzystania z węzła sanitarnego i kuchni.

Świetlice terapeutyczna i środowiskowa są placówkami wsparcia dziennego dla dzieci. Podczas pobytu dzieci otrzymują opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Zgodnie z potrzebami indywidualnymi uczestniczą w zajęciach socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych i logopedycznych, a poza tym korzystają z terapii pedagogicznej i psychologicznej.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu chrzanowskiego. Podczas pobytu uczestnicy nabywają w ramach indywidualnych i zespołowych treningów samoobsługi i umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Podopieczni uczestniczą w zajęciach z zakresu poradnictwa i edukacji psychologicznej i pedagogicznej, edukacji psychiatrycznej, poradnictwa socjalnego i doradztwa zawodowego. Realizowane są również zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, z ceramiki, teatralne, biblioterapii, usprawniające, kulturalno-oświatowe oraz spotkania integracyjne, wyjścia i wyjazdy terapeutyczne.