Raport o stanie oświaty

Prezentowana informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach: egzaminu ósmoklasisty z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego jest wypełnieniem ustawowego obowiązku, który na organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nakłada przepis art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

Zakres i różnorodność zadań realizowanych przez samorząd przekłada się na wysokość wydatków ponoszonych na oświatę, a sposób realizacji zadań oświatowych przez gminę ma istotne znaczenie dla jakości edukacji. Prowadzenie polityki oświatowej przez gminę Chrzanów, uwzględniającej potrzeby społeczności lokalnej, a przede wszystkim możliwości budżetu, ze względu na zróżnicowanie spraw
i problemów, jest zadaniem niełatwym i złożonym.

Stan realizacji zadań oświatowych w gminie Chrzanów za rok szkolny 2020/2021(Nowe okno)

Prezentacja