Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie
ul. Jagiellońska 4
32-500 Chrzanów
tel. 32 735 69 10 (sekretariat)
fax: 32 735 69 02
e-mail: sekretariat@ops.chrzanow.pl 
https://www.ops.chrzanow.pl/

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie funkcjonuje jako gminna jednostka organizacyjna pomocy społecznej. Realizując misję polityki społecznej gminy Chrzanów to jest: solidarność i integracja społeczna oraz skuteczne wsparcie dla osób i rodzin, w szczególności borykających się z problemami i mających trudności w realizacji własnych celów i aspiracji działania Ośrodka są zbieżne z lokalną polityką społeczną i zgodne z realizacją celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Chrzanów. Wykonując powyższe zadania Ośrodek ma na celu dążenie do poprawy jakości życia słabszych społecznie i ekonomicznie mieszkańców miasta i gminy oraz osób przebywających na jego terenie, dbałość o zapewnienie prawidłowego rozwoju i funkcjonowania rodzin przeżywających trudności i kryzysy, budowanie właściwych relacji między jej członkami, właściwe pełnienie przez nich ról społecznych, wspieranie ich dążeń do usamodzielnienia, bezpieczeństwo oraz właściwy rozwój i wyrównywanie szans dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie demoralizacji, patologiom i wykluczeniu społecznemu mieszkańców miasta i gminy.