Organizacje pozarządowe

Zasady polityki realizowanej przez gminę Chrzanów wobec sektora pozarządowego określa roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Podstawowym celem w/w Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i budowanie partnerskich relacji między gminą a organizacjami zapewniające lepsze zaspokajanie potrzeb społecznych oraz podnoszenie poziomu i jakości życia mieszkańców, a także wzmocnienie roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

Obszary współpracy
Gmina Chrzanów wspiera organizacje pozarządowe, a także inne podmioty w zakresie działalności pożytku publicznego, które realizują zadania publiczne w następujących obszarach:

  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
  • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
  • ochrona i promocja zdrowia,
  • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
  • ratownictwo i ochrona ludności,
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie prowadzenia Centrum Społecznościowego realizowanego w oparciu o założenia modelu opracowanego w projekcie pod nazwą Miejsce Aktywnych Mieszkańców,
  • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

Zlecanie realizacji ww. zadań odbywa się po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert lub w ramach ofert składanych z własnej inicjatywy i ma formę wspierania oraz powierzenia.

 

Program współpracy gminy Chrzanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Program współpracy gminy Chrzanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Program współpracy gminy Chrzanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Program współpracy gminy Chrzanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok