Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

Powołana została Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2021-2024
W dniu 22 października 2021 r Burmistrz Miasta Chrzanowa powołał Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego.
Zgodnie z uchwałą w skład tego organu wchodzi dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Chrzanowie, dwóch przedstawicieli Burmistrza Miasta Chrzanowa oraz pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach przeprowadzonego naboru do Urzędu Miejskiego w Chrzanowie wpłynęło 13 zgłoszeń kandydatów reprezentujących trzeci sektor. Pięciu reprezentantów ngo zostało wybranych przez Burmistrza Miasta Chrzanowa w oparciu m.in. o doświadczenie kandydata przydatne w pełnieniu funkcji członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz potrzebę zapewnienia reprezentatywności w różnych obszarach pożytku publicznego. W związku z tym zasiądą w niej przedstawiciele organizacji prowadzących działalność sportową, turystyczną, na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w zakresie animacji społeczności lokalnej i aktywizacji seniorów.

 

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego pełni funkcję konsultacyjną i opiniodawczą a zgodnie z ustawą do jej zadań należy w szczególności:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio gminy;

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Zarządzenie nr ORG.0050.459.2021 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 22 października 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 

Skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2021-2024:

Dorota Kośmider – przewodnicząca
Małgorzata Dziuba – wiceprzewodnicząca
Agnieszka Bąk – sekretarz
Andrzej Filipczak
Jolanta Zubik
Jadwiga Dudek
Kinga Kucharska
Marek Husarek
Remigiusz Lichota

Regulamin Pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

DSC09468.jpg [2.00 MB]