Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 r. na każdego właściciela lub zarządcę nieruchomości został nałożony nowy obowiązek wynikający z zapisów nowelizacji Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów - złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Deklaracja ta, jest częścią tzw. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, czyli ogólnopolskiego rejestru źródeł ciepła. Baza zawiera informacje zarówno na temat domów mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej czy lokali usługowych.

Czas na złożenie deklaracji zależy od stanu budynku. Dla istniejących już budynków jest to 12 miesięcy licząc od 1 lipca 2021 r., dla budynków nowobudowanych – 14 dni od pierwszego uruchomienia źródła ciepła.

Deklaracja zawiera podstawowe dane dotyczące nieruchomości tj. dane osobowe właściciela lub zarządcy, telefon, adres e-mail, dokładny adres budynku, a przede wszystkim liczbę i rodzaj źródeł ciepła, ich przeznaczenie i rodzaj stosowanego paliwa.

Deklarację można złożyć:

  • w formie elektronicznej - za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, (konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego,
  • w formie papierowej - wypełniony dokument można wysłać pocztą albo złożyć w Referacie Kształtowania Środowiska, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Dróg Urzędu Miejskiego w Chrzanowie.

Obowiązek ten jest konieczny do spełnienia, nawet w przypadku wcześniejszego przekazania przez mieszkańców danych inwentaryzacyjnych na potrzeby innych baz, w tym Małopolskiej Bazy Inwentaryzacji Ogrzewania Budynków.

Co się stanie w przypadku niezłożenia deklaracji?

Art. 27h ust. 1 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów stanowi: "Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny".

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma być narzędziem, identyfikującym źródła niskiej emisji, ale nie tylko. Docelowo ma także uwzględniać informacje m.in. na temat udzielonego wsparcia finansowego w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. Do CEEB będą również wpisywane informacje pochodzące z rejestrów kontroli i interwencji. Ustawa mówi m.in. o kontrolach kominiarskich, kontrolach przedsiębiorców prowadzonych przez inspekcję ochrony środowiska, kontrolach dotyczących gospodarowania odpadami czy ściekami.

Cały projekt będzie rozwijany etapami, aż do 2023 r. W I kwartale 2021 r. rozpoczęła się budowa oprogramowania umożliwiającego zbieranie danych od właścicieli i zarządców nieruchomości. Za budowę systemu CEEB odpowiedzialny jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Aby dowiedzieć się więcej na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zachęcamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Szczegółowe informacje można także uzyskać w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie w Referacie Kształtowania Środowiska pod numerem telefonu 32 75 85 121.

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania pali: