Ustawa antysmogowa

Informacje o zakresie obowiązywania uchwały antysmogowej.

W związku z bardzo złą jakością powietrza w sezonie zimowym, spowodowaną ogromną emisją zanieczyszczeń z domowych palenisk na węgiel i drewno, od 1 lipca 2017 roku na terenie województwa małopolskiego obowiązuje uchwała antysmogowa1. Wszyscy mieszkańcy Małopolski są zobowiązani do stosowania postanowień uchwały:

Nowe kotły instalowane w nowych budynkach lub remontowanych kotłowniach muszą spełniać odpowiednie parametry.

Od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce nie można eksploatować nowego kotła na węgiel lub drewno lub kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnym rozporządzeniu w sprawie ekoprojektu (emisja pyłu do 40 mg/m3). Parametry te należy potwierdzić odpowiednią dokumentacją podczas kontroli. Za niedostosowanie się do przepisów wynikających z uchwały antysmogowej grozi mandat do 500 zł. Gdy sytuacja będzie się powtarzać sprawa może zostać skierowana do sądu - kara może wynieść nawet 5 000 zł!

Wszystkie stare kotły tzw. „kopciuchy" powinny zostać wymienione do końca 2022 r.

Od 1 stycznia 2023 roku nie można użytkować bezklasowych kotłów na węgiel i drewno, czyli tzw. kopciuchów. Należy je wymienić na kocioł gazowy, przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, pompę ciepła, kocioł olejowy lub kocioł na paliwo stałe spełniający wymogi ekoprojektu.

Od 1 stycznia 2023 wszystkie kominki muszą:

  • spełniać wymagania ekoprojektu lub ich sprawność cieplna powinna wynosić co najmniej 80% lub
  • być wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu (emisja pyłu do 40 mg/m3). Parametry te należy potwierdzić odpowiednią dokumentacją podczas kontroli.

Całkowity zakaz użytkowania kotłów klasy 3 i 4 od 2027 roku.

Do końca 2026 roku należy wymienić kotły, które spełniają podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Zakaz stosowania węgla i drewna o określonych parametrach.

Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotokoncentratów. Jest to odpad węglowy o bardzo drobnej frakcji zawierający duże ilości wilgoci, siarki, popiołu i innych zanieczyszczeń, które podczas spalania emitowane są do atmosfery.

Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Drewno przed spaleniem powinno być sezonowane. Suche drewnocharakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drewno wilgotne.

POMOC FINANSOWA

Na wymianę kotłów można otrzymać dofinansowanie.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/401/2018 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 1 marca 2018 roku o zasadach udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Chrzanów na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z budżetu Gminy Chrzanów udziela się dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych w jednym roku budżetowym, których zakres obejmował będzie:

1)      zmianę systemu ogrzewania użytkowanych obiektów, polegającą na demontażu kotła albo paleniska opalanego węglem, na:

a)      kocioł gazowy, w tym jego zakup i montaż wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,

b)      kocioł olejowy, w tym jego zakup i montaż wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,

c)      kocioł elektryczny , w tym jego zakup i montaż wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,

d)     kocioł na biomasę (pellet) lub na węgiel, spełniających wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/WE, w tym jego zakup i montaż wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,

e)      przyłączeniu użytkowanych obiektów do sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,

2)      zakup i montaż kolektorów słonecznych, pompy ciepła, ogniw fotowoltaicznych.

Od września 2018 można też składać wnioski do programu Czyste Powietrze. Oferowane są dotacje i pożyczki do wymiany kotłów i pieców na paliwa stałe, montażu odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych (ocieplenie ścian, stropów, wymiana okien i drzwi). Dotacja może wynieść nawet 90% kosztów kwalifikowanych (od 7 000 zł do 53 000 zł)!

WAŻNE!

Wnioski można składać w ramach:

  • Programów gminnych - w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie
  • Programu Czyste Powietrze - internetowo lub w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Więcej informacji na temat programów dotacyjnych możesz uzyskać na stronie: powietrze.malopolska.pl/dofinansowanie

Nie zwlekaj! Skorzystaj z dotacji! Wymień swój stary kocioł!

[1] Uchwała nr XXXI1/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1283900,uchwala-nr-xxxii45217-%20sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-23-styczna-2017-r-w-sprawie-wprowadze.html